Ymunwch â’n tîm nyrsio

Mae ein tîm o weithwyr nyrsio proffesiynol yn allweddol i ddarparu’r cymorth gorau posibl i blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd.

Cliciwch isod i weld y swyddi gwag presennol neu i drefnu galwad yn ôl i gael rhagor o wybodaeth.

Gweld ein swyddi gwag presennol  neu  Gofyn am alwad yn ôl
Nursing Jobs Ty Hafan

I ofyn am alwad yn ôl mae angen ychydig o fanylion arnom…

  First name
  Last name
  Contact number
  Email address

  Lets just check you meet the following criteria;
  I have the right to work in the UK*

  I have a Nursing Degree or Diploma with evidence of a CPD*

  I am a Registered Paediatric Nurse or a Registered Adult Nurse with experience of working with children with complex and specialists needs*  *required

  Dod yn rhan o Dîm Tŷ Hafan

  Mae Tŷ Hafan yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd.

  Rydym yn chwilio am nyrsys pediatrig i ymuno â’r tîm clos o weithwyr proffesiynol yn ein hosbis plant enwog sydd wedi’i lleoli ar draethlin Sili, de Cymru.

  Gallwn gynnig datblygiad proffesiynol eithriadol, cyflog cystadleuol, a pharhad gofal gyda’r plant y byddwch yn eu cefnogi, a llawer mwy.

  Gwnewch wahaniaeth go iawn i’r plant a’r teuluoedd yr ydym ni’n eu cefnogi – ymunwch â’n tîm nyrsio.

   

  Cliciwch isod i weld y swyddi gwag presennol neu i drefnu galwad yn ôl i gael rhagor o wybodaeth..

  Gweld ein swyddi gwag presennol  neu  Gofyn am alwad yn ôl

  Yn Tŷ Hafan, mae pwyslais enfawr ar ddarparu’r gofal gorau posibl i’r plant a’r teuluoedd rydym yn eu cefnogi. Mae’r tîm gofal yn gweithio’n agos gyda’i gilydd a gyda defnyddwyr gwasanaethau i gyflawni’r nod hwn. Rydym ni wir yn deulu yn Tŷ Hafan.

  - - Adrian Smith, Nyrs Arwain

  Ymunwch â ni a mwynhewch yr holl fuddion a’r gefnogaeth wych

  Cyfraddau cyflog ardderchog

  Mae ein holl gyflogau gofal yn gystadleuol ac mae ein nyrsys band 5 a 6 yn cael cyflog sy’n 5% yn fwy nag yn y GIG.

  Hawl gwyliau gwych

  30 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl ar gyfer rolau llawn amser ynghyd â gwyliau banc, yn codi i 32 diwrnod gyda gwasanaeth.

  Datblygiad gyrfa gorau

  Rydym yn buddsoddi ynoch chi a'ch gyrfa, gydag amser wedi'i neilltuo i ddatblygiad proffesiynol a hyfforddiant. Fel rhan o'ch datblygiad a'ch lles, gallwn gynnig goruchwyliaeth glinigol i staff, ar y safle a thrwy wasanaethau allanol.

  Hwb oriau anghymdeithasol

  Yn amrywio o +25% i 60%, rydym yn cynnig taliadau uwch pan fyddwch yn gweithio gyda'r nos, gyda'r nos, ar benwythnosau neu wyliau banc (nyrsys a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn unig).

  Opsiynau pensiwn ardderchog

  Parhewch â'ch pensiwn GIG neu ymunwch â'n cynllun pensiwn grŵp gyda chyfraniad cyflogwr o 5%.

  Ffioedd Pin

  Mae eich ffioedd cofrestru nyrsio blynyddol neu ffioedd PIN yn cael eu had-dalu yn yr elusen.

  Rhaglen cymorth i gyflogeion

  Gallwch chi a'ch teulu fanteisio ar gyngor ac arweiniad arbenigol, gan gynnwys cwnsela wyneb yn wyneb.

  Gweithle sy’n ysbrydoli

  Mae gan ein hosbis amgylchedd croesawgar ac mae wedi'i lleoli mewn ardal o harddwch arbennig â golygfa o'r môr.

  Mynediad ar-lein 24/7 i Feddygon Teulu

  Rydym yn darparu mynediad 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos at Feddyg Teulu ar-lein. Mae'r gwasanaeth hwn hefyd yn cynnwys rheoli achosion arbenigol ar gyfer diagnosis cymhleth, cymorth iechyd meddwl a gwasanaethau lles sy'n cynnig cynlluniau maeth, rhaglenni ffitrwydd a gwiriadau iechyd ar-lein.

  Gostyngiadau

  Ynghyd â gostyngiad cerdyn golau Glas, rydym yn cynnig mynediad i ostyngiadau stryd fawr ac ar-lein unigryw a allai arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn i chi. Yn ogystal â'r buddion siopa gostyngol, rydym yn cynnig aelodaeth campfa mewn amrywiaeth o gampfeydd sy'n cymryd rhan.

  Prydau â chymhorthdal

  Mae gennym gegin wedi'i staffio'n llawn ar y safle sy'n paratoi prydau cartref poeth.

  Parcio am ddim

  Parcio diogel ac am ddim ar ein tir preifat.

  Atebwyd eich cwestiynau

  Pa batrymau sifft y mae Tŷ Hafan yn eu gweithredu?

  Rydym yn cynnig patrwm shifft 12 awr dros ddyddiau a nosweithiau. Gyda shifftiau penwythnos ar gael hefyd. Ein swyddi llawn amser yw 37.5 awr yr wythnos, gydag opsiynau rhan amser ar gael.

  A oes cyfle i ddatblygu?

  Ydym, rydym yn hyrwyddo datblygiad proffesiynol a hyfforddiant. Mae gennym hefyd gyfleoedd mewnol ar gyfer rolau newydd gan gynnwys swyddi Dirprwy Nyrs Arweiniol a Nyrsys Arweiniol.

  Ai dim ond rolau parhaol sydd ar gael?

  Rydym yn cynnig swyddi parhaol a banc. Yn fewnol, rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd secondiad.