Ymunwch â’n tîm nyrsio

Mae ein tîm o weithwyr nyrsio proffesiynol yn allweddol i ddarparu’r cymorth gorau posibl i blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd.

Cliciwch isod i weld y swyddi gwag presennol neu i drefnu galwad yn ôl i gael rhagor o wybodaeth.

Gweld ein swyddi gwag presennol  neu  Gofyn am alwad yn ôl
Nursing Jobs Ty Hafan

I ofyn am alwad yn ôl mae angen ychydig o fanylion arnom…

  First name
  Last name
  Contact number
  Email address

  Lets just check you meet the following criteria;
  I have the right to work in the UK*

  I have a Nursing Degree or Diploma with evidence of a CPD*

  I am a Registered Paediatric Nurse or a Registered Adult Nurse with experience of working with children with complex and specialists needs*  *required

  Dod yn rhan o Dîm Tŷ Hafan

  Mae Tŷ Hafan yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd.

  Rydym yn chwilio am nyrsys pediatrig i ymuno â’r tîm clos o weithwyr proffesiynol yn ein hosbis plant enwog sydd wedi’i lleoli ar draethlin Sili, de Cymru.

  Gallwn gynnig datblygiad proffesiynol eithriadol, cyflog cystadleuol, a pharhad gofal gyda’r plant y byddwch yn eu cefnogi, a llawer mwy.

  Gwnewch wahaniaeth go iawn i’r plant a’r teuluoedd yr ydym ni’n eu cefnogi – ymunwch â’n tîm nyrsio.

   

  Cliciwch isod i weld y swyddi gwag presennol neu i drefnu galwad yn ôl i gael rhagor o wybodaeth..

  Gweld ein swyddi gwag presennol  neu  Gofyn am alwad yn ôl

  Yn Tŷ Hafan, mae pwyslais enfawr ar ddarparu’r gofal gorau posibl i’r plant a’r teuluoedd rydym yn eu cefnogi. Mae’r tîm gofal yn gweithio’n agos gyda’i gilydd a gyda defnyddwyr gwasanaethau i gyflawni’r nod hwn. Rydym ni wir yn deulu yn Tŷ Hafan.

  - - Adrian Smith, Nyrs Arwain

  Ymunwch â ni a mwynhewch yr holl fuddion a’r gefnogaeth wych

  Cyfraddau cyflog ardderchog

  Mae ein holl gyflogau gofal yn gystadleuol ac mae ein nyrsys band 5 a 6 yn cael cyflog sy’n 5% yn fwy nag yn y GIG.

  Hawl gwyliau gwych

  30 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl ar gyfer rolau llawn amser ynghyd â gwyliau banc, yn codi i 32 diwrnod gyda gwasanaeth.

  Datblygiad gyrfa o’r radd flaenaf

  Rydym yn buddsoddi ynddoch chi a'ch gyrfa, gydag amser wedi’i neilltuo ar gyfer datblygiad proffesiynol a hyfforddiant.

  Hwb oriau anghymdeithasol

  Taliadau uwch pan fyddwch yn gweithio gyda'r nos, dros nos, ar benwythnosau neu dros wyliau banc (nyrsys a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn unig).

  Opsiynau pensiwn ardderchog

  Parhewch â'ch pensiwn GIG neu ymunwch â'n cynllun pensiwn grŵp gyda chyfraniad cyflogwr o 5%.

  Rhaglen cymorth i gyflogeion

  Gallwch chi a'ch teulu fanteisio ar gyngor ac arweiniad arbenigol, gan gynnwys cwnsela wyneb yn wyneb.

  Gweithle sy’n ysbrydoli

  Mae gan ein hosbis amgylchedd croesawgar ac mae wedi'i lleoli mewn ardal o harddwch arbennig â golygfa o'r môr.

  Gostyngiadau mawr ar gyfer siopa

  Cewch ostyngiadau'r stryd fawr ac ar-lein unigryw a allai arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn i chi.

  Cynllun beicio i'r gwaith

  Prynwch feic a dillad am hyd at £600 a thalwch yn ôl trwy'ch cyflog dros 12 mis, er mwyn arbed arian.

  Gostyngiad mewn pris aelodaeth o gampfa

  Manteisiwch ar ostyngiadau mewn nifer o gampfeydd, gan gynnwys gostyngiad o 20% mewn canolfannau hamdden lleol sy'n cael eu rhedeg gan Legacy Leisure.

  Parcio am ddim

  Parcio diogel ac am ddim ar ein tir preifat.