Bob amser yma i helpu

Mae ein tîm gofal arbenigol yn barod i’ch helpu os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth, yn rhiant neu’n weithiwr proffesiynol sy’n cefnogi plentyn neu berson ifanc â chyflwr sy’n byrhau bywyd.  

Gweler y wybodaeth isod am y ffordd orau o gysylltu â’r tîm.

Ty Hafan - Home Page

Beth yw eich sefyllfa?

Hoffwn ofyn cwestiwn
Os oes gennych gwestiwn ar gyfer ein tîm gofal, ffoniwch 029 2053 2200 neu e-bostiwch  hospicereception@tyhafan.org. Os ydych yn gwybod pa aelod o’r tîm gofal yr hoffech siarad ag ef, mae croeso i chi ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost personol. Gweler isod.  
Rwy’n poeni / dydw i ddim yn siŵr beth i’w wneud
Os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth, yn rhiant, yn ofalwr neu’n weithiwr proffesiynol, gallwch ffonio ein tîm gofal 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, i gael cyngor a chymorth.   Ffoniwch y tîm ar 029 2053 2200. Os bydd y tîm yn colli eich galwad ffôn, gadewch neges ac fe wnaiff rhywun eich ffonio chi cyn gynted â phosibl. Noder: Os bydd angen cymorth meddygol brys neu uniongyrchol arnoch, ffoniwch 111 neu 999. 
Hoffwn wneud atgyfeiriad
Os hoffech atgyfeirio plentyn neu blentyn ifanc i Tŷ Hafan, cysylltwch â’n nyrsys clinigol arbenigol drwy e-bostio clinicalnursespecialists@tyhafan.org neu drwy ffonio 02920 532200.   Gweler hefyd ein tudalen Gwneud Atgyfeiriad, sy’n cynnwys gwybodaeth am wneud atgyfeiriadau arferol ac atgyfeiriadau brys. 
Pob ymholiad arall
Ar gyfer pob ymholiad arall, e-bostiwch hospicereception neu ffoniwch 029 2053 2200. Os byddwch yn anfon neges e-bost, nodwch am beth mae’n sôn ym mhennawd pwnc y neges e-bost, er enghraifft, lleoliad myfyriwr nyrsio. 

Pob ymholiad arall

Ar gyfer pob ymholiad arall, anfonwch e-bost at hospiceteam@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2200. Os byddwch yn anfon e-bost, nodwch ym mhennyn y pwnc beth mae eich e-bost yn sôn amdano, er enghraifft, Lleoliad nyrs myfyriwr.

Ein nyrsys clinigol arbenigol

elise-alderman

Elise Alderman

Nyrs Glinigol Arbenigol elise.alderman@tyhafan.org
emma-brundret

Emma Brundret

Nyrs Glinigol Arbenigol emma.brundret@tyhafan.org