Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol 

Ein bwriad yw gweithio gyda gweithwyr iechyd a chymdeithasol proffesiynol i sicrhau bod plant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd yn cael y gofal a’r cymorth lliniarol arbenigol gorau sydd ar gael. 

Rydym yn cynnig ein gofal a chymorth hanfodol mewn cartrefi teuluol, ysbytai, cymunedau ledled Cymru a’n hosbis sydd wedi’i hadeiladu’n bwrpasol yn Sili, ym Mro Morgannwg. 

Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol

Beth yw gofal lliniarol i blant? 

Mae gofal lliniarol plant yn canolbwyntio ar anghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol plentyn a’i deulu, a’i nod yw gwella ansawdd ei fywyd ym mhob ffordd bosibl.

 

Rydym yn darparu gofal lliniarol o’r adeg y caiff plentyn ddiagnosis hyd at ddiwedd oes y plentyn. Mae hyn yn cynnwys mynediad at ofal seibiant mewn argyfwng, rheoli symptomau a gofal diwedd oes, ynghyd ag amrywiaeth o therapïau a gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio i annog datblygiad wrth dynnu sylw oddi wrth symptomau anghyfforddus ar yr un pryd. Os bydd person ifanc yn goroesi i fod yn oedolyn, rydym yn helpu i sicrhau bod y cyfnod pontio i wasanaethau oedolion yn un didrafferth. 

Mae gofal lliniarol i blant hefyd yn cynnwys darparu cymorth a chyngor i deuluoedd i sicrhau y gallant reoli poen a symptomau eraill eu plentyn yn effeithiol. 

Rydym hefyd yn cynnig cymorth emosiynol hanfodol i rieni, brodyr a chwiorydd ac aelodau eraill o’r teulu pryd bynnag y bydd ei angen arnynt, a chymorth mewn profedigaeth yn dilyn marwolaeth plentyn.

Lawrlwythwch ein canllaw i weithwyr proffesiynol

Lawrlwythwch ein canllaw i weithwyr proffesiynol

Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol

Yn ystyried atgyfeirio?  

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau ar bob cam o salwch plentyn neu berson ifanc. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn derbyn plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd cymhleth a achosir gan gyflwr heb ddiagnosis. 

Os ydych mewn cysylltiad â phlentyn fel hyn ac yn credu y bydd ein cymorth o fudd i blentyn a’i deulu, cysylltwch â’n nyrsys clinigol arbenigol drwy e-bostio clinicalnursespecialists@tyhafan.org neu ffoniwch 02920 532200. Maent ar gael rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Gallant ddweud mwy wrthych am ein meini prawf atgyfeirio, y cymorth am ddim a gynigiwn yn ein hosbis ac yn y gymuned, a sut y gallwn weithio gyda chi i ddarparu’r gofal gorau posibl. 

Dysgwch fwy am wneud atgyfeiriad

Siarad â theuluoedd am Tŷ Hafan

Efallai y bydd rhai teuluoedd yn anfodlon cael cymorth gan Tŷ Hafan, oherwydd y byddant o bosibl yn credu yn awtomatig mai rhywle lle mae plant a phobl ifanc yn mynd i farw yw hosbis plant. 

Gallwn eich cynghori ar rai ffyrdd effeithiol o drafod Tŷ Hafan â theulu, er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo’n gadarnhaol am yr ystod eang o gymorth y gallwn ei gynnig iddynt. 

Gallwn hefyd roi arweiniad i chi ar sut i siarad â theuluoedd am oblygiadau cyflwr eu plentyn mewn ffordd sensitif ond realistig. 

Cysylltwch â’n tîm gofal drwy ffonio 029 2053 2200 i ddysgu mwy. 

Cydweithio â chi 

Drwy gydol yr amser y byddwch yn gofalu am blentyn â chyflwr sy’n byrhau bywyd a’i deulu, ein nod yw gweithio’n agos gyda chi a gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaeth amlddisgyblaethol mwyaf effeithiol posibl. 

 

Gallwn ymateb i anghenion newidiol teulu, gan ddarparu cymorth bron yn unrhyw le, gan gynnwys yn ein hosbis, mewn cartrefi teuluol ac mewn ysbytai. 

Byddwn hefyd yn sicrhau y caiff cysylltiadau eu cynnal rhwng yr holl weithwyr proffesiynol sy’n rhan o ofal pob plentyn. Bydd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth am y cymorth a ddarparwn a newidiadau i sefyllfa teulu. 

At hynny, rydym ni yma i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi neu eich cydweithwyr, yn ogystal â chwestiynau’r plant, y rhieni ac aelodau eraill o’r teulu rydych chi’n ymgysylltu â nhw. 

Addysg, hyfforddiant a lleoliadau  

Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Rydym yn deall y gall darparu gofal i blant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd beri llawer o heriau i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol.

Dyma pam rydym yn fodlon datblygu a chyflwyno hyfforddiant wedi’i deilwra i roi’r sgiliau a’r wybodaeth i weithwyr proffesiynol sy’n eu helpu i ddarparu’r cymorth mwyaf effeithiol.

Cyrsiau a gweithdai pwrpasol

Rydym yn cynnig hyfforddiant ac yn siarad ag unigolion, grwpiau a sefydliadau am y rhan fwyaf o bethau sy’n gysylltiedig â chefnogi plentyn â chyflwr sy’n byrhau bywyd. 

Er enghraifft, gallem eich helpu i gefnogi myfyrwyr ac athrawon yn eich ysgol os yw un o’ch disgyblion wedi marw, neu gallem helpu canolfan chwarae meddal i ddatblygu gweithgareddau i blant ag anghenion cymhleth. 

Lleoliadau addysg proffesiynol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol cymwys a hoffai ddeall mwy am ofal lliniarol a bywyd mewn hosbis plant. 

Ymhlith y gweithwyr proffesiynol rydym wedi cynnig lleoliadau iddynt yn y gorffennol y mae nyrsys, meddygon, gweithwyr cymdeithasol, ffisiotherapyddion, arbenigwyr chwarae a therapyddion cerdd. 

Cwestiynau cyffredin 

Our focus is to work with health and social professionals to make sure children with life-shortening conditions and their families receive the best specialist palliative care and support available. So we have created a list of frequently asked questions to help answer your queries.

And if you can’t find the information you need, please get in touch with our Family Support team at familysupport@tyhafan.org or on 029 2053 2200.

Sut mae Tŷ Hafan yn diwallu anghenion gofal lliniarol y plant y mae’n gofalu amdanynt?
Rydym yn cydnabod y pedair elfen sy’n golygu gofal llwyr: corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol. Mae hyn yn golygu ein bod yn darparu pecyn pwrpasol o ofal lliniarol arbenigol i bob plentyn ac aelod o’u teulu.  Mae hyn yn golygu ein bod yn gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol i asesu anghenion, cynllunio gofal, rhoi'r gofal hwnnw ar waith ac yna ei werthuso.  Gall ein cymorth gael ei darparu am ddyddiau, wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. 
Pa ofal diwedd oes a ddarperir gan Tŷ Hafan?
Rydym yn cynnig cyngor a chymorth gofal diwedd oes arbenigol sy’n rhoi cysur gwerthfawr i deuluoedd ac yn eu harwain drwy agweddau cyfreithiol, moesegol ac ymarferol marwolaeth plentyn.  Rydym ni yma hefyd i ddarparu cymorth mewn profedigaeth i aelodau'r teulu cyhyd ag y bydd ei angen arnynt.
Faint o blant y mae Tŷ Hafan yn gofalu amdanynt?
Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi tua 270 o blant a’u teuluoedd, tua 50 o bobl ifanc a’u teuluoedd sy’n pontio i wasanaethau oedolion, a tua 120 o deuluoedd mewn profedigaeth. At ei gilydd, ers 1999, mae Tŷ Hafan wedi cefnogi mwy na 650 o deuluoedd yn yr hosbis ac yn y gymuned.   Rydym yn darparu arhosiadau preswyl yn ein hosbis, yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i ddarparu gofal lliniarol arbenigol ar gyfer rheoli symptomau a gofal diwedd oes.
Faint yw oed y plant a’r bobl ifanc sy’n defnyddio Tŷ Hafan?
Rydym yn cefnogi ac yn gofalu am blant o adeg eu geni hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed. Os bydd person ifanc yn cyrraedd 18 oed, ni fydd yn gallu dod i Tŷ Hafan i gael gofal seibiant byr mwyach, ond rydym yn parhau i’w gefnogi a’i helpu drwy’r cyfnod pontio i wasanaethau oedolion. Gall hyn gynnwys defnyddio hosbis i oedolion. 
O ble y mae’r plant a’r bobl ifanc y mae Tŷ Hafan yn eu cefnogi yn dod?
Ein dalgylch yw canolbarth, de a gorllewin Cymru (o Aberystwyth i lawr). Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i gefnogi plentyn neu berson ifanc ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru os gofynnir amdano.
Pa gyflyrau sy’n byrhau bywyd sydd gan y plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn gofal gan Tŷ Hafan?
Gall cyflyrau sy’n byrhau bywyd gwmpasu ystod eang o broblemau iechyd gwahanol, ac nid oes gan bob un ohonynt ddiagnosis penodol. Mae'r plant sy’n gymwys ar gyfer cymorth yn Tŷ Hafan yn debygol o fod ag anghenion iechyd cymhleth iawn ac yn aml bydd ganddynt lu o broblemau anabledd a nam ar y synhwyrau, sy’n golygu bod y tebygolrwydd o farwolaeth yn ystod plentyndod yn uchel. Gall hyn gynnwys plant y mae ganddynt salwch sy’n byrhau bywyd oherwydd cyflyrau a gafwyd fel diffyg ar yr organau a chanser, neu oherwydd digwyddiad acíwt, fel damwain neu haint difrifol, e.e. llid yr ymennydd.
A oes rhestr aros am gymorth Tŷ Hafan?
Os bydd rhieni plentyn yn fodlon iddo gael ei gyfeirio i Tŷ Hafan, mae angen iddynt gwblhau ffurflen yn rhoi caniatâd i ni ofyn i’w pediatregydd am adroddiad meddygol.  Mae'n bosibl y bydd angen i ni wedyn gynnal asesiad o blentyn neu berson ifanc cyn cynnig cymorth, sy’n golygu nad yw ein gwasanaethau bob amser ar gael ar unwaith. Fodd bynnag, mae gennym broses atgyfeirio brys, sy’n ein galluogi i gynnig cymorth ar unwaith, os bydd ei angen, e.e. ar gyfer plentyn y mae angen gofal diwedd oes arno.   Os bydd plentyn neu berson ifanc yn gymwys i ddefnyddio ein gwasanaethau, byddwn wedyn yn nodi ei anghenion ac anghenion aelodau ei deulu er mwyn helpu i lunio rhaglen ofal bersonol.
Pa weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn Tŷ Hafan?
Mae gennym amrywiaeth o weithwyr proffesiynol sydd â phrofiad helaeth o nyrsio gofal lliniarol a chymorth i deuluoedd a all weithio gyda chi, eich Bwrdd Iechyd a phartneriaid gofal cymdeithasol.  Mae’r rhain yn cynnwys: 
  • ymgynghorydd gofal lliniarol pediatrig 
  • nyrsys pediatrig 
  • gweithwyr cymorth gofal iechyd 
  • nyrsys anabledd dysgu 
  • gweithwyr proffesiynol cymorth i deuluoedd 
  • ffisiotherapyddion 
  • therapyddion galwedigaethol 
  • therapyddion cerdd 
  • arbenigwyr chwarae 
  • therapyddion cyflenwol 
Sut le yw hosbis Tŷ Hafan?
Mae ein hosbis yn cynnwys offer a thechnoleg o'r radd flaenaf er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu'r cymorth gorau posibl i'r plant rydym yn gofalu amdanynt. Ond yn llawer mwy na hyn, mae hefyd yn lle hapus a chartrefol lle gall plant a phobl ifanc gael llawer o hwyl, cwrdd â ffrindiau newydd ac ymlacio.  Ymhlith y cyfleusterau y mae ystafelloedd chwarae lliwgar, ardaloedd cerdd, ystafelloedd synhwyraidd, pwll hydrotherapi mawr ac ardal bwrpasol i bobl ifanc. Mae gennym hefyd ddeg ystafell wely breifat i blant, llety i deuluoedd ac ardaloedd hardd yn yr awyr agored i blant a'u teuluoedd eu mwynhau. 
Ble mae hosbis Tŷ Hafan?
Mae'r hosbis ger Sili, ym Mro Morgannwg, de Cymru. Fodd bynnag, darperir llawer o'n gwasanaethau yn y gymuned.
A yw hosbis Tŷ Hafan yn cau o gwbl?
Mae ein hosbis ar agor drwy gydol y flwyddyn. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn darparu gwasanaeth ar alwad 24 awr. Byddwn yn darparu llety i deulu mewn argyfwng.
Pwy sy’n monitro’r gofal a ddarperir gan Tŷ Hafan?
Cawn ein monitro gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) drwy arolygiadau lle rhoddir rhybudd ac arolygiadau dirybudd. Gellir darllen adroddiadau AGIC am Tŷ Hafan yn agic.org.uk