Hysbysiad Preifatrwydd Tŷ Hafan

Yn Tŷ Hafan rydym yn ymrwymo i barchu a diogelu eich preifatrwydd. Mae’r hysbysiad hwn yn egluro sut rydym yn casglu, defnyddio a chadw gwybodaeth bersonol amdanoch chi.

Efallai y byddwn yn newid telerau’r hysbysiad preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Gwiriwch y rhan hon o’r wefan i weld beth sydd wedi newid.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein defnydd o’ch gwybodaeth, ebostiwch dataprotection@tyhafan.org neu ysgrifennwch at y Swyddog Diogelu Gwybodaeth, Tŷ Hafan, Heol Hayes, Sili CF64 5XX

Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni

Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn elusen gofrestredig (Rhif: 1047912) ac yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warant (Rhif: 307406), sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru.

Yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, mae ‘ni’ hefyd yn cynnwys cyfeiriad at ein dau is-gwmni masnachu:

  • Crackerjackpot Ltd., sy’n gweithredu loteri Tŷ Hafan. Mae’n gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi’i gofrestru yng Nghymru (Rhif: 08221671) ac wedi’i drwyddedu gyda’r Comisiwn Gamblo.
  • Tŷ Hafan Trading Ltd., sy’n rheoli ein gweithrediad manwerthu gan gynnwys ein siopau, ein warws a’n siopau masnachu ar-lein. Mae’n gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi’i gofrestru yng Nghymru (Rhif: 05129825).

Cyfeiriad cofrestredig y tri endid yw Heol Hayes, Sili CF64 5XX

Sut rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi

Efallai y byddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn:

• Rhoi i ni
• Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr
• Ymuno â’n loteri
• Cofrestru i gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau
• Codi arian ar ein rhan
• Llenwi ffurflen datganiad cymorth rhodd

  • Cysylltu â ni drwy e-bost, ffôn, neges destun, cyfryngau cymdeithasol, post neu ein gwefannau
  • Gwneud cais i weithio neu wirfoddoli i ni

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am eich ymweliad â’n gwefan. Nid yw’r data hwn yn bersonol i chi ac fe’i defnyddir i’n helpu i ddeall yn well sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan ac i ddadansoddi perfformiad y wefan fel y gallwn ei datblygu i fod yn effeithiol ac yn hawdd ei llywio.

Efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth amdanoch gan drydydd partïon, ond dim ond os ydych wedi rhoi caniatâd iddynt rannu eich gwybodaeth.

O bryd i’w gilydd efallai y byddwn yn cael gwybodaeth o ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd fel Tŷ’r Cwmnïau neu’r cyfryngau i’n helpu i benderfynu sut y byddai’n well gennych ymgysylltu â ni.

Pa wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei chasglu

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol fel enw, cyfeiriad, e-bost, rhif ffôn, dyddiad geni (os yw’n briodol) a manylion cyfrif banc. Nid ydym yn storio manylion cardiau credyd neu ddebyd.

Pryd gawn ni brosesu eich gwybodaeth – y sail gyfreithiol

Rydym yn prosesu eich gwybodaeth dim ond mewn sefyllfaoedd pan: rydych wedi rhoi eich caniatâd i ni yn benodol, i gyflawni contract sydd gennym gyda chi, pan fydd yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, neu pan fyddwn yn hyderus ei bod er ein budd cyfreithlon i wneud hynny.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i brosesu eich rhoddion neu gytundebau talu rheolaidd, i hawlio Cymorth Rhodd ar eich rhoddion (os yw’n briodol), i ddarparu unrhyw gynhyrchion a brynir, i’ch cefnogi gydag ymdrechion codi arian, i’ch gwahodd i gymryd rhan mewn arolygon, at ddibenion ymchwil a dadansoddi, neu am resymau gweinyddol neu reoleiddiol.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio’ch manylion i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut mae eich cefnogaeth yn helpu Tŷ Hafan, i’ch hysbysu am ddigwyddiadau sydd i ddod ac i gysylltu â chi at ddibenion codi arian. Gallai hyn fod drwy e-bost, dros y ffôn neu neges destun (os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni) neu drwy’r post (os credwn fod gennym reswm dilys dros wneud hynny, a chymryd nad ydych eisoes wedi dweud wrthym nad ydych am gysylltu â chi drwy’r post).

Os nad ydych bellach yn dymuno derbyn y mathau hyn o gyfathrebiadau, neu os ydych am newid eich dewisiadau cyswllt, dilynwch y ddolen “dad-danysgrifio” o’r e-bost perthnasol neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol: ffoniwch 029 2053 2255, e-bostiwch supporterservices@tyhafan.org neu ysgrifennwch atom yn Supporter Care, Tŷ Hafan, Heol Hayes, Sili CF64 5XX.

I’n helpu i benderfynu at bwy i anfon ein gohebiaeth, ac i sicrhau bod yr ohebiaeth a dderbyniwch yn berthnasol i chi, efallai y byddwn yn defnyddio technegau proffilio a dadansoddi data. Gallai hyn gynnwys dadansoddi’r gefnogaeth a dderbyniwn o wahanol ardaloedd daearyddol a/neu o wahanol grwpiau oedran (os yw’n hysbys i ni) neu drwy edrych ar roddion neu fathau blaenorol o gefnogaeth.

Efallai y byddwn yn atodi data Mosaic Experian i’r wybodaeth bersonol rydych chi wedi’i rhoi i ni. Gall y data demograffig dienw hwn sy’n seiliedig ar god post ein helpu i ddeall ein cefnogwyr yn well a rhagweld pa mor debygol ydynt o fod â diddordeb mewn ymgyrch codi arian neu ddigwyddiad cefnogwyr.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio arbenigwyr trydydd parti dibynadwy sy’n casglu gwybodaeth amdanoch sydd ar gael i’r cyhoedd. Mae hyn yn ein helpu i ddeall mwy amdanoch chi a’ch lefel ymgysylltu bosibl ac yn sicrhau ein bod yn cysylltu â chi yn y ffordd fwyaf priodol.

Gallwch “optio allan” eich data sy’n cael ei ddadansoddi a’i ddefnyddio yn y modd hwn drwy gysylltu â’n tîm Gofal Cefnogwyr drwy ffonio 029 2053 2255, anfon neges e-bost supporterservices@tyhafan.org neu yn ysgrifenedig at Gofal Cefnogwyr, Tŷ Hafan, Heol Hayes, Sili CF64 5XX.

Rhannu eich gwybodaeth

Nid fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu unrhyw wybodaeth amdanoch chi i sefydliadau eraill at eu dibenion marchnata eu hunain.

Efallai y bydd angen rhannu eich manylion â sefydliadau trydydd parti sy’n gweithio ar ein rhan. Mae’r sefydliadau hyn yn gweithredu fel proseswyr data ac, yn yr achosion hyn, rydym yn sicrhau bod cytundeb cytundebol ar waith i ddiogelu eich data a sicrhau ei fod yn cael ei gadw am y cyfnod angenrheidiol yn unig. Efallai y byddant yn cynnwys:

• Cwmnïau argraffu a phostio
• Darparwyr gwasanaethau TG
• Proseswyr talu arbenigol a debyd uniongyrchol
• Darparwyr digwyddiadau
• Cwmnïau yswiriant a chyfreithiol

Efallai y bydd eich gwybodaeth bersonol hefyd yn cael ei rhannu â sefydliadau trydydd parti i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol neu reoleiddiol. Enghraifft o sefydliad o’r fath yw Cyllid a Thollau EF sydd angen gwybodaeth benodol ar gyfer prosesu hawliadau Cymorth Rhodd.

Cyfryngau Cymdeithasol a Hysbysebu Digidol

Efallai y byddwn yn darparu eich cyfeiriad e-bost i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook i’w baru â’ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol. Gelwir hyn yn “Creu Cynulleidfaoedd Personol” ac mae’n golygu y gallwn rannu gwybodaeth gyda chi ar y cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig ar eich diddordebau a hefyd sicrhau eich bod wedi’ch eithrio rhag hysbysebion cyfryngau cymdeithasol na fydd yn berthnasol i chi. Efallai y byddwn hefyd yn darparu eich cyfeiriad e-bost i greu “Cynulleidfa Debyg” o bobl sydd â diddordebau tebyg i chi.

Os byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost fel hyn, caiff ei uwchlwytho’n ddiogel a’i amgryptio mewn porth a ddyluniwyd at y diben penodol hwn. Ni ellir ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Byddwn ond yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost os ydych wedi dewis derbyn ein marchnata.

Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data ar gyfer hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â ni ar 029 2053 2255 neu anfonwch e-bost atom supportercare@tyhafan.org

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth

Rydym wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd a diogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae ein holl staff yn derbyn hyfforddiant diogelu data ac rydym yn cynnal asesiadau risg effaith preifatrwydd cyn gweithredu systemau newydd neu ddefnyddio gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd.

Rydym yn cymryd pob gofal a rhagofal rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth ac yn defnyddio cyfuniad o fesurau corfforol a thechnegol. Mae gennym ardystiad Cyber Essentials ac mae ein rhwydwaith cyfrifiadurol yn cael ei ddiogelu gan feddalwedd gwrth-firws Sophos ac yn cael ei warchod gan waliau tân cadarn sy’n cael eu profi’n rheolaidd gan ein tîm TG. Wrth ddewis ein systemau cyfrifiadurol, rydym yn blaenoriaethu’r rhai sy’n caniatáu i’ch gwybodaeth gael ei storio a’i phrosesu ar weinyddion sydd wedi’u lleoli yn y DU neu’r Undeb Ewropeaidd. Pan fo’n rhaid i ni drosglwyddo gwybodaeth yn rhyngwladol, byddwn ond yn defnyddio cyflenwyr ag enw da ac mae gennym gontractau ar waith i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu i’r un safon â phe bai’n cael ei storio yn y DU.

Mae’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu trwy ein ffurflenni gwefan yn cael ei diogelu trwy amgryptio SSL tra bydd yn cael ei throsglwyddo i ni. Mae trafodion ariannol ar-lein yn cael eu prosesu gan ddefnyddio Stripe sydd wedi’i ardystio i’r safonau uchaf yn y diwydiant, gan gynnwys cydymffurfiaeth Safonau Diogelwch Data’r Diwydiant Cerdyn Talu (PCI DSS).

Er ein bod yn cymryd camau priodol i ddiogelu eich gwybodaeth ar-lein, rydym hefyd yn diogelu eich gwybodaeth all-lein. Os ydych yn darparu manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn neu ar ffurflen bapur, dim ond staff sydd wedi’u hyfforddi i brosesu taliadau cardiau fydd yn gweld eich manylion. Nid ydym yn cadw manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd ar ôl prosesu eich rhodd neu daliad.

Mae gwyliadwriaeth CCTV yn weithredol yn rhai o’n safleoedd at ddibenion diogelwch. Dim ond am uchafswm o 30 diwrnod y cedwir y ffilm oni bai bod gofyn i ni ddatgelu’r delweddau am resymau cyfreithiol.

Cwcis a gwefannau trydydd parti

Mae cwci yn ffeil fach sy’n cael ei lawrlwytho i’ch cyfrifiadur neu ddyfais pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan. Mae rhagor o wybodaeth am y cwcis rydyn ni’n eu defnyddio a sut i reoli eich cwcis ar gael yn ein polisi cwcis.

Ewch i http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies am wybodaeth ar sut i newid gosodiadau eich porwr dewisol. Am fwy o wybodaeth am gwcis Google Analytics, ewch i’w gwefan.

Efallai y byddwn yn cysylltu chi â gwefannau trydydd parti sydd â’u polisïau preifatrwydd eu hunain. Rydym yn eich annog i edrych ar eu polisïau gan na allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys neu ddiogelwch y gwefannau hynny.

Cadw eich data

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol dim ond at y dibenion a nodir yn y polisi hwn ac yn unol â’n hamserlen gadw. Mae gwybodaeth bersonol nad oes ei hangen arnom bellach yn cael ei gwaredu neu’n ddienw.

Eich hawliau

Chi sy’n rheoli sut rydym yn defnyddio eich data.
Os ydych yn credu bod unrhyw ran o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghyflawn neu’n anghywir, mae gennych yr hawl i gywiro hyn. Cysylltwch â ni drwy ein tîm Gofal Cefnogwyr (029 2053 2255 neu supportercare@tyhafan.org) a byddwn yn ei gwirio ac yn ei chywiro.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’ch gwybodaeth bersonol a gedwir gennym ni (o’r enw Cais am fynediad at ddata gan y testun).

Os ydych yn credu na ddylem fod yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol mwyach, gallwch ofyn i ni roi’r gorau i ddefnyddio neu ddileu’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Byddwn yn cadarnhau bod y wybodaeth wedi’i chyfyngu, ei hanonymeiddio neu ei dileu. Fodd bynnag, efallai na fyddwn yn gallu cydymffurfio â’ch cais os yw’n ofynnol i ni gadw eich gwybodaeth at ddibenion cyfreithiol neu archwilio. Os yw’r amgylchiadau hyn yn berthnasol, bydd hyn yn cael ei egluro’n llawn i chi.

I arfer unrhyw un o’ch hawliau dan gyfraith diogelu data, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Tŷ Hafan, Heol Hayes, Sili CF64 5XX neu e-bostiwch dataprotection@tyhafan.org.

Sut i wneud cwyn

Os hoffech wneud cwyn am brosesu eich data, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad uchod. Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113 neu drwy eu gwefan

Newidiadau i’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn

Diweddarwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 23/08/2023