Gall pobl ifanc newid bywydau ifanc

Bob blwyddyn, mae cannoedd o blant bach, plant, pobl ifanc, athrawon, ac arweinwyr grwpiau yn codi miloedd o bunnau i helpu i ariannu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. 

Os hoffech chi i fod yn rhan o’r criw anhygoel yma, parhewch i ddarllen. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i rai gweithgareddau codi arian perffaith a rhoi llawer o gyngor arbenigol ac adnoddau codi arian gwych i chi. 

at-nursery-school-college-or-uni

Eich cefnogi chi bob cam o’r ffordd

Pa un a ydych chi’n berson ifanc sy’n codi arian ar eich pen eich hun, yn athro mewn ysgol neu’n arweinydd grŵp ar gyfer pobl ifanc, mae ein tîm Codi Arian arbenigol yma i’ch cefnogi.

Gallant ateb eich holl gwestiynau, rhoi hwb i chi pan fydd ei angen arnoch, a gwneud codi arian ar gyfer Tŷ Hafan yn haws o lawer.

Cysylltwch â nhw; supportercare@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2199. Byddan nhw wrth eu boddau’n clywed gennych chi.

Y ffyrdd y gall ysgolion a phobl ifanc ein cefnogi ni

Elusen y flwyddyn

Dewiswch Tŷ Hafan fel eich partner elusen ac fe wnawn ni weithio’n agos gyda chi i greu strategaeth wych i godi arian a chynllun gweithredu sy’n gwneud yn siŵr bod pawb yn cael amser anhygoel a’ch bod yn codi llawer o arian. 

Trefnwch eich digwyddiad eich hun

O sioe dalent, i ffair ysgol a thaith gerdded noddedig. Gadewch i’ch dychymyg fynd yn wyllt. Gallwch drefnu fwy neu lai unrhyw fath o ddigwyddiad o’ch dewis i godi arian hanfodol ar gyfer gwasanaethau Tŷ Hafan

Her neu ddigwyddiad Tŷ Hafan

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn trefnu amrywiaeth eang o heriau a digwyddiadau sy’n addas i blant hŷn a phobl ifanc gymryd rhan ynddyn nhw  

Gwnewch ni’n rhan o’ch gwaith ysgol 

Mae dysgu am waith Tŷ Hafan a’r gwaith o godi arian i gefnogi ein gwasanaethau yn rhywbeth y gellir ei ymgorffori mewn llawer o bynciau a chyrsiau ysgol, fel Rhaglen Bagloriaeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth yn ein pecyn i ysgolion. 

Gwobr Dug Caeredin  

Yn Tŷ Hafan, rydym yn cynnig cyfleoedd gwerth chweil i wirfoddoli a llawer o gefnogaeth i bobl ifanc rhwng 14 a 24 oed sy’n gweithio i gyflawni eu Gwobr Dug Caeredin. Gall gwirfoddoli i ni helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd a chyflawni eu nodau personol.

Wythnos Fenter

Fel rhan o Wythnos Fenter eich ysgol neu’ch coleg, beth am herio myfyrwyr i greu a gwerthu cynnyrch ar gyfer Tŷ Hafan? Mae hyn yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau busnes a newid bywydau hefyd. 

Adnoddau am ddim i chi

Rydym wedi creu canllaw codi arian gwych a phecyn ysgolion penigamp i helpu plant a phobl ifanc i gefnogi Tŷ Hafan mewn amrywiaeth o ffyrdd hwyliog a gwerth chweil 

Hefyd, mae gennym ffurflenni noddi, posteri, sticeri, balŵns a deunyddiau cyhoeddusrwydd eraill ar eich cyfer am ddim. Maen nhw’n berffaith ar gyfer tynnu sylw at unrhyw ddigwyddiad codi arian a’i wneud yn llwyddiant ysgubol. 

fundraising

Derbyn rhoddion ar-lein

Mae sefydlu tudalen codi arian ar-lein drwy JustGiving yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth o’ch gorchestion codi arian personol neu’r rhai sy’n cael eu cynnal gan eich ysgol neu grŵp. 

Yn bwysig, mae eich tudalen hefyd yn cynnig ffordd hawdd iawn i bobl roi arian a chefnogi eich ymdrechion.   Felly, ewch ati. Peidiwch â bod yn swil. Sefydlwch dudalen a lledaenu’r gair. Mae gennych chi darged codi arian i ragori arno! 

Sut i godi cymaint o arian a phosibl

Yn Tŷ Hafan, rydym wedi dysgu llawer dros y blynyddoedd am sut i wneud codi arian yn llwyddiant mawr.  

Rydym eisiau i bawb sy’n codi arian i ni elwa ar ein holl arbenigedd. Felly rydym wedi nodi ein pum awgrym gorau ar gyfer codi cymaint o arian â phosibl.

 1. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, fel Facebook, i ledaenu’r wybodaeth am eich digwyddiad.
 2. Creu tudalen rhoi ar-lein sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl eich cefnogi.
 3. Gofyn am rai o ddeunyddiau hyrwyddo Tŷ Hafan a’u defnyddio yn eich cymuned.
 4. Cysylltu a’ch cyfryngau lleol a dweud wrthynt eich bod yn codi arian.
 5. Gofyn i’ch cyflogwr am eu polisi arian cyfatebol i ddyblu eich cyfanswm.

Angen mwy o gyngor arbenigol? Rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Lawrlwytho ein canllaw codi arian a’n pecyn ysgolion. Maen nhw’n cynnwys hyd yn oed mwy o awgrymiadau gwych a llawer o syniadau ar gyfer codi arian. 

Sut y byddwn yn defnyddio’r arian anhygoel a godwyd gennych

Os byddwch yn penderfynu rhoi rhodd, dyma sut y gallwn ddefnyddio eich haelioni i newid bywydau.

£50

yn gallu talu am awr o therapi cerdd i
rhoi cyfle i blant wneud atgofion parhaol gyda’i gilydd.

£250

yn gallu talu am bum awr o therapi cerdd i blentyn yn ei gartref ei hun.

£1000

yn gallu talu am yr holl gyflenwadau meddygol a ddefnyddir yn yr hosbis am fis.

Rhai o’n hoff weithgareddau codi arian ar gyfer ysgolion a phobl ifanc

Plant o dan 5 oed 

 • Gwerthu hen deganau 
 • Taith feic neu dreic 
 • Helfa drysor 
 • Tawelwch noddedig 
 • Picnic tedis 

Plant 5–16 oed 

 • Diwrnod gwisg anffurfiol 
 • Diwrnod chwaraeon noddedig 
 • Ffair ysgol 
 • Gwerthu cynnyrch wedi’i bobi 
 • Golchi car 

Pobl ifanc 16+ oed 

 • Marathon gemau cyfrifiadur 
 • Parti gwisg ffansi 
 • Digwyddiad brwydr y bandiau 
 • Noson gwis 
 • Siafio pen neu farf 

Yma i helpu

I gael gwybod mwy am waith Tŷ Hafan a sut y gallech chi wneud cyfraniad trwy ddod yn brif roddwr, cysylltwch â Rachel Ritter, ein Pennaeth Rhoddion a Phartneriaethau Mawr, rachel.ritter@tyhafan.org neu 029 20532 191.

Cyrraedd y targed codi arian anhygoel hwnnw

£4,500

gallai dalu am declyn codi arbenigol.

£11,000

gallai dalu am got arbenigol.

£16,000

gallai dalu am ddiwrnod o ofal i sawl teulu.

Dywedwch wrthym am eich gweithgaredd codi arian

Os ydych chi’n gwybod pa fath o weithgaredd codi arian yr ydych chi neu’ch ysgol neu’ch grŵp eisiau cymryd rhan ynddo, llenwch y ffurflen hon. Yna byddwn yn cysylltu â chi i drafod sut allwn ni eich cefnogi. 

  Eich manylion

  Enw cyntaf
  Cyfenw
  Eich ysgol / coleg / prifysgol / clwb / grŵp
  E-bost
  Ffôn
  Dewiswch yr hyn yr ydych chi'n bwriadu ei wneud

  Eich digwyddiad

  Os ydych chi'n bwriadu trefnu neu gymryd rhan mewn digwyddiad, nodwch:
  Enw eich digwyddiad
  Dyddiad eich digwyddiad
  Faint ydych chi'n gobeithio ei godi?
  Pam ydych chi'n codi arian ar gyfer Tŷ Hafan?


  Ticiwch yma i gadarnhau eich bod yn 18 oed neu'n hŷn. Os ydych o dan 18 oed, cysylltwch â'n tîm Gofal Cefnogwyr ar 029 2053 2255 i gofrestru eich digwyddiad (mae llinellau ar agor rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener). Bydd angen i riant neu warchodwr fod gyda chi i gwblhau eich cofrestriad.