Cefnogaeth i deuluoedd

Rydym yn deall pa mor anodd yw hi i gael sgyrsiau am ofal diwedd oes. Ond yn sensitif ac yn barchus, bydd ein timau gofal a chefnogaeth i deuluoedd yn gweithio gyda chi i gynllunio’r gofal diwedd oes gorau bosibl i’ch plentyn a’ch teulu.

Ein nod yw dod i adnabod pob plentyn a’i deulu fel ein bod yn gallu nodi a diwallu eu holl hanghenion cymaint â phosibl.

someone-to-talk-to-hero

Rhywun i siarad â nhw

Rydym yn cynnig clust i wrando, therapïau ac amrywiaeth o gefnogaeth emosiynol arall i blant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd, eu rheini a’u brodyr a’u chwiorydd. 

Ty Hafan - Home Page

Cefnogaeth ymarferol ac eiriolaeth

Rydym yn rhoi cefnogaeth ymarferol arbenigol ac eiriolaeth i wneud bywyd yn haws i chi, gwella ansawdd bywyd eich teulu a sicrhau nad ydych yn teimlo eich bod ar eich pen eich hun. 

Cymorth Profedigaeth

Gall ein ymarferwyr cymorth i deuluoedd arbenigol roi cefnogaeth bwrpasol i aelodau eich teulu i’w helpu i alaru ac ymdopi â’u colled. Gallant hefyd eich atgyfeirio chi ac aelodau eich teulu at gymorth cwnsela arbenigol, os bydd ei angen ar unrhyw adeg.  

supporting-young-people-hero

Cefnogi pobl ifanc

Mae gennym fannau arbennig yn ein hosbis i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau pwrpasol, ynghyd â grŵp cymorth yn benodol ar gyfer brodyr a chwiorydd yn eu harddegau. Mae nyrs bontio ar gael hefyd i gefnogi pobl ifanc 14 i 25 oed.

Ffyrdd eraill yr ydym yn cefnogi teuluoedd

Arhosiadau seibiant mewn argyfwng

Efallai y bydd adegau pan fydd anghenion gofal eich plentyn yn fwy cymhleth a beichus neu efallai bod sefyllfa deuluol yn golygu bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnoch. Os yw hyn yn wir, fe wnawn ein gorau i gynnig seibiant byr i chi.

Therapi a chymorth chwarae synhwyraidd

Mae ein hamrywiaeth o therapïau yn cynnwys therapi cerddoriaeth, therapi chwarae, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol a therapïau cyflenwol fel tylino ac aromatherapi. 

Rheoli symptomau

Mae ein gweithwyr gofal proffesiynol arbenigol wedi cael llawer iawn o hyfforddiant i reoli poen a symptomau eraill y gallai plant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd eu profi.