Sut y gall ymddiriedolaethau a sefydliadau gefnogi ein gwaith  

Mae rhoddion gan ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol yn chwarae rôl hanfodol wrth ariannu’r gwasanaethau arbenigol rydym yn eu darparu ar gyfer plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd.  

Cefnogwch fel ymddiriedolaeth neu sefydliad

Pam mae angen eich cymorth?

Bob blwyddyn, mae angen i ni godi £5.6 miliwn i redeg ein hosbis a darparu ein gwasanaethau allgymorth hanfodol mewn cymunedau yn Cymru.    

Dim ond oherwydd caredigrwydd a haelioni ein cefnogwyr gwych, gan gynnwys ymddiriedolaethau a sefydliadau, y gallwn wneud hyn.  

Drwy ddod yn un o’n cefnogwyr, byddwch yn ein helpu i ddarparu gofal a chymorth arbenigol i deuluoedd nad oes ganddynt neb arall i droi ato yn aml.  

Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan ein tîm ymddiriedolaethau a sefydliadau ymroddedig, a fydd yn gweithio’n agos gyda chi i greu partneriaeth sy’n werthfawr i’r ddwy ochr.   

Heddiw, yfory, ac ymhell i’r dyfodol, gallwch helpu i wneud bywyd byr yn fywyd llawn.

Sut y gallwch wella bywydau ifanc 

Beth bynnag fo maint eich sefydliad neu’r swm o arian y gallwch ei roi, mae eich cefnogaeth yn werthfawr iawn i ni. Ar hyn o bryd, mae angen eich cefnogaeth arnom yn fwy nag erioed er mwyn sicrhau y gallwn fod yn achubiaeth i’r holl blant a theuluoedd yng Nghymru y mae angen ein gofal a’n cymorth arbenigol arnynt ar frys. 

Gallai cyllid craidd gan eich ymddiriedolaeth neu sefydliad ein helpu i redeg ein gwasanaethau pwysicaf, gan gynnwys ein: 

  • Hosbis gynnes a chroesawgar yn Sili, Bro Morgannwg 
  • Gwasanaethau allgymorth sy’n darparu cymorth hanfodol mewn cymunedau 
  • Therapïau arbenigol sy’n helpu plant i gael hwyl, i fynegi eu hunain ac i ymlacio 
  • Gwasanaeth cymorth dros y ffôn 24 awr, sy’n rhoi cymorth ac arweiniad hanfodol  

Mae cyllid anghyfyngedig gan eich ymddiriedolaeth neu sefydliad yn rhoi’r hyblygrwydd i ni i gyfeirio cyllid lle y mae ei angen fwyaf, gan addasu ein gwaith yn gyflym ac mewn ffordd gyfrifol. Yn y gorffennol, mae cyllid anghyfyngedig wedi ein helpu i wneud y canlynol:

  • Lansio prosiectau unigryw 
  • Prynu offer a thechnoleg newydd 
  • Datblygu ein gwasanaethau a’n gweithwyr proffesiynol gofal 

Partneriaeth sy’n werthfawr i’r ddwy ochr 

Credwn ei bod yn hollbwysig bod ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n ein cefnogi yn teimlo eu bod yn uniaethu’n llwyr â Tŷ Hafan, a’r plant a’r teuluoedd rydym yn gofalu amdanynt.  

Os byddwch yn dod yn un o’n cefnogwyr, gallwch ddisgwyl y canlynol: 

Ymagwedd wedi’i theilwra at ein partneriaeth, oherwydd rydym yn deall y gallai fod gan eich ymddiriedolaeth neu sefydliad ddiddordeb neu amcan penodol.

Adroddiadau rheolaidd am y gwahaniaeth anhygoel y mae eich cefnogaeth yn ei wneud i fywydau plant a phobl ifanc â chyflyrau sy'n byrhau eu bywyd.

Digwyddiadau lle gallwch gwrdd ag uwch-aelodau o'n tîm a gweithwyr gofal proffesiynol sy'n gwneud gwahaniaeth mor bwysig i fywydau'r plant rydym yn eu cefnogi. 

Ymweliadau personol â'n hosbis. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi weld â’ch llygaid eich hun ein cyfleusterau a'n gwasanaethau, a'r effaith y mae eich caredigrwydd a'ch haelioni yn ei chael ar fywydau ifanc. 

Cymorth sy’n eich helpu i ddweud wrth eraill am y gwaith gwych rydym yn ei wneud gyda’n gilydd, er enghraifft, negeseuon allweddol neu ddyfyniadau ar gyfer datganiadau i’r wasg.

Yma i helpu 

Os ydych chi’n ymddiriedolwr, yn gysylltiedig ag ymddiriedolaeth neu sefydliad, neu’n ystyried sefydlu ymddiriedolaeth neu sefydliad, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.  

Cysylltwch â Christopher Coles, Rheolwr Grantiau ac Ymddiriedaethau, drwy e-bostio christopher.coles@tyhafan.org neu drwy ffonio 02920 532 268.