Ein swyddi gwag ym maes gofal a nyrsio 

Mae ein gweithwyr gofal a nyrsio proffesiynol yn gwbl allweddol i Tŷ Hafan ac yn darparu’r gefnogaeth orau bosib i blant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd. 

Felly, os ydych chi’n chwilio am swydd sydd wir yn gweddnewid bywydau ac sy’n rhoi llawer iawn o foddhad, yna Tŷ Hafan yn bendant yw’r lle i chi. 

care-roles-hero

Bod yn rhan o dîm anhygoel

Yn Tŷ Hafan, rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu gofal a chymorth rhagorol i blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd ac i aelodau eu teuluoedd. 

Ein nod bob amser yw diwallu eu hanghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol fel eu bod yn byw’r bywyd gorau posib a gwneud llawer o atgofion hapus gyda’i gilydd. 

Ond rydyn ni’n gwybod mai dim ond trwy fod â thîm anhygoel o weithwyr gofal proffesiynol sy’n fedrus iawn ac yn wirioneddol angerddol am eu swyddi y gallwn ni wneud hyn. 

Dyna pam rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pob aelod o’n tîm yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth lawn yn eu rôl, yn cael hyfforddiant o ansawdd uchel ac yn ffynnu’n broffesiynol.

Gweld ein swyddi gwag diweddaraf

Yn Tŷ Hafan, mae pwyslais enfawr ar ddarparu’r gofal gorau posib i’r plant a’r teuluoedd rydyn ni’n eu cefnogi. Mae’r tîm gofal yn cydweithio’n agos gyda’r defnyddwyr gwasanaeth i gyrraedd y nod hwn. Rydym wir yn deulu yn Tŷ Hafan.

- - Adrian Smith, Prif Nyrs

Ymunwch â ni a mwynhewch yr holl fuddion hyn a chefnogaeth wych

Hawl gwyliau gwych

30 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl i swyddi llawn amser ynghyd â gwyliau banc, gan godi i 32 diwrnod wedi i chi wasanaethu am gyfnod.

Datblygiad gyrfa rhagorol

Rydym yn buddsoddi ynoch chi a'ch gyrfa, a chaiff amser ei neilltuo i ddatblygiad a hyfforddiant proffesiynol.

Hwb oriau anghymdeithasol

Taliadau uwch pan fyddwch yn gweithio gyda'r nos, dros nos, penwythnosau neu wyliau banc (nyrsys a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn unig).

Opsiynau pensiwn rhagorol

Gallwch barhau â'ch pensiwn GIG neu ymuno â'n cynllun pensiwn grŵp gyda chyfraniad cyflogwr o 5%.

Rhaglen cymorth i weithwyr

Gallwch chi a'ch teulu elwa ar gyngor ac arweiniad arbenigol, gan gynnwys cwnsela wyneb yn wyneb.

Gweithle sy’n ysbrydoli

Mae ein hosbis yn amgylchedd cynnes a chroesawgar wedi'i leoli mewn man â golygfeydd dros y môr.

Gostyngiadau mawr wrth siopa

Gostyngiadau arbennig ar y stryd fawr ac ar-lein a allai arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn i chi.

Cynllun beicio i'r gwaith

Gallech brynu beic a dillad am hyd at £600 a thalu'n ôl trwy eich cyflog dros 12 mis, gan arbed arian i chi.

Aelodaeth ostyngedig o gampfa

Mwynhewch ostyngiadau mewn sawl campfa, gan gynnwys 20% i ffwrdd mewn canolfannau hamdden lleol sy'n cael eu rhedeg gan Legacy Leisure.