738714

Ein swyddi gwag yn y brif swyddfa 

Mae pawb sy’n gweithio yn ein prif swyddfa yn chwarae rhan wrth gefnogi ein hosbis a’r ystod eang o wasanaethau gofal yr ydym yn eu darparu yn y gymuned. 

Felly, os ydych chi’n chwilio am swydd newydd sy’n rhoi llawer o foddhad ac sy’n trawsnewid bywydau yn wirioneddol, edrychwch ar ein swyddi gwag ar hyn o bryd. 

Gweld y swyddi gwag yn ein prif swyddfa

john-mladenovic

Dod yn aelod o deulu Tŷ Hafan 

Yn Tŷ Hafan, rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu gofal rhagorol a chymorth i blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywyd ac i aelodau eu teuluoedd. 

Ond rydyn ni’n gwybod mai dim ond trwy fod â thîm o weithwyr proffesiynol yn ein prif swyddfa sy’n fedrus iawn yn eu swyddi ac sy’n wirioneddol angerddol am eu gwaith y gallwn wneud hyn.  

Dyna pam rydym ni’n sicrhau bod pawb yn ein pencadlys yn Sili bob amser yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn eu rôl, yn cael hyfforddiant o ansawdd uchel ac yn ffynnu’n broffesiynol. 

Rydyn ni hefyd yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pob aelod o’n teulu Tŷ Hafan yn teimlo cysylltiad â’r plant a’r teuluoedd y maen nhw’n eu helpu i gefnogi. 

Trwy gydol y flwyddyn, rydym ni’n anfon gohebiaeth ac yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau sy’n dangos yn glir y gwahaniaeth hanfodol y maen nhw’n ei wneud i gannoedd o fywydau. 

Oes gennych gwestiwn? Gweler ein hadran Cwestiynau Cyffredin isod.

Gweld ein swyddi gwag diweddaraf

Yr hyn sy’n gwneud gweithio yn Tŷ Hafan mor wych yw’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw a’r teuluoedd a’r plant rydych chi’n eu cefnogi. Does dim llawer o swyddi all eich llenwi â chymaint o falchder a’ch rhoi mewn cysylltiad â chymaint o bobl wych bob dydd.

- Rhodri Harries, Uwch Swyddog Marchnata Digidol

Ymunwch â ni a mwynhewch yr holl fuddion hyn a chefnogaeth wych 

Hawl gwyliau gwych

30 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl ar gyfer swyddi llawn amser ynghyd â gwyliau banc, gan godi i 32 diwrnod ar ôl cyfnod o wasanaethu.

Pensiwn ardderchog

Ymunwch â’n cynllun pensiwn grŵp, sydd â chyfraniad gan y cyflogwr o 5% pan fyddwch chi’n cyfrannu 3%.

Gweithle croesawgar

Mae ein hosbis yn amgylchedd cynnes a chyfeillgar sydd wedi'i leoli mewn man â golygfeydd dros y môr a pharcio am ddim.

Rhaglen cymorth i weithwyr

Gallwch chi a'ch teulu elwa ar gyngor ac arweiniad arbenigol, gan gynnwys cwnsela wyneb yn wyneb. Mae ein cynllun hyrwyddwyr lles hefyd yn cynnig cefnogaeth gan gymheiriaid a digwyddiadau a mentrau lles.

Yn gysylltiedig â'n gofal

Beth bynnag fydd eich rôl, byddwn yn sicrhau eich bod yn teimlo cysylltiad â'n gwasanaethau gofal a'r teuluoedd rydyn ni'n eu cefnogi.

Rhaglen ddatblygu ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr

Caiff pob rheolwr pobl ei gofrestru ar un o'n rhaglenni datblygu gwych ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi, eu harfogi a'u hysgogi i fod yn arweinwyr rhagorol.

Gostyngiadau mawr wrth siopa

Gostyngiadau arbennig ar y stryd fawr ac ar-lein a allai arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn i chi.

Cynllun beicio i'r gwaith

gallwch brynu beic a dillad am hyd at £600 a thalu'n ôl trwy eich cyflog dros 12 mis, gan arbed arian i chi.

Goramser wedi'i wobrwyo

Telir am oramser y cytunwyd arno y tu hwnt i’r wythnos waith 37.5 awr ar raddfa 1.5 gwaith eich cyflog arferol.