761800

Rhoi er cof 

Mae rhoi er cof i Tŷ Hafan yn ffordd arbennig o gofio un o’ch anwyliaid a helpu i wneud bywyd byr plentyn yn fywyd llawn. 

Bydd eich rhodd hael yn helpu i ariannu gofal a chymorth hollbwysig, pan fo eu hangen fwyaf, yn ein hosbis ac mewn cartrefi a chymunedau ledled Cymru. 

donate-in-memory-hero

Ffyrdd eraill o weddnewid bywydau ifanc 

Creu tudalen deyrnged ar-lein

Mae creu tudalen deyrnged ar-lein yn ffordd hyfryd o gofio rhywun arbennig a chodi arian i gefnogi ein gwasanaethau sy’n newid bywydau.  

Pan fyddwch wedi creu eich tudalen, gall teulu a ffrindiau roi i Tŷ Hafan, gadael negeseuon, rhannu atgofion, ychwanegu lluniau a threfnu digwyddiadau er cof am anwylyn. 

Casgliadau mewn angladdau ac er co

Os hoffech ofyn i bobl sy’n dod i angladd neu wasanaeth goffa roi rhodd i Tŷ Hafan, efallai yn lle blodau, rydym yma i’ch helpu chi. 

Gallwn ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych am wneud hyn, rhoi amlenni y gellir eu selio ar gyfer rhoddion ac anfon gwybodaeth atoch am Tŷ Hafan i’w gynnwys mewn trefn gwasanaeth neu rywbeth tebyg. 

Cysylltwch ag Supporter Care, ein uwch swyddog codi arian mewn ewyllysiau ac er cof ar 02920 532 255 neu supportercare@tyhafan.org i wybod mwy. 

Rhoi rhodd gofalu rhithiol

Mae gennym ddewis o roddion rhithiol y gallwch eu prynu er cof am anwylyn. Mae’r rhain yn cynnwys teganau arbenigol ar gyfer y synhwyrau a nyrs fel rhodd am 24 awr. 

Mae’r rhoddion hyn ar gael i’w lawrlwytho’n ddigidol neu fel eitem ffisegol. Gallwch hefyd bersonoli eich rhodd gydag enw anwylyn sydd wedi marw, neu enw rhywun yr hoffech anfon y rhodd ato.  

Cofiwch y rhai hynny sydd â lle arbennig yn eich calon

Gallwch archebu plac pren siâp calon wedi’i bersonoli am rodd a awgrymir o £20. Ar y plac, gallwch gael enw eich anwylyn wedi’i gerfio, neges arbennig a dyddiad sy’n bwysig i chi. 

Drwy gofio eich cariad yn y modd hwn, gallwch helpu plant a theuluoedd Tŷ Hafan i greu atgofion gwerthfawr y gallant eu cadw am byth.  

Cynhaliaeth Profedigaeth

Rydym yn deall bod colli anwylyd yn gyfnod anodd iawn. Gweler y dolenni isod i gymorth profedigaeth am ragor o gymorth a chyngor.

Y wybodaeth orau bosibl a chymorth galar yn dilyn profedigaeth | Cariadus iawn

Canolfan Cyngor ar Brofedigaeth | Llinell Gymorth Rhad ac Am Ddim

Codi Arian er Cof

“Mae’n ffordd ystyrlon o gael effaith gadarnhaol yn ystod cyfnod anodd”.

Ffordd effeithiol o gofio anwylyd pan oedd gan Dŷ Hafan le arbennig yn eu calon yw codi arian er cof amdanynt. Gallai hyn fod yn her gorfforol, fel Chris’ neu’n cynnal digwyddiad, fel te parti. Darllenwch isod am brofiad Chris o godi arian er cof Erin.

Darllen mwy

Stori Micaela a Cai 

Bydd eich rhodd er cof am un o’ch anwyliaid yn rhoi cymorth hanfodol i blant fel Cai a rhieni fel Micaela. 

Cafodd Cai ddiagnosis o’r cyflwr prin iawn Syndrom Vici pan oedd yn blentyn ac yn drist bu farw pan oedd ond yn 12 oed. Ond trwy gydol ei fywyd byr, mae Micaela yn dweud bod Cai yn fachgen hapus a oedd yn byw bywyd llawn boddhad oherwydd y cymorth arbenigol y cafodd gan Tŷ Hafan. 

Ymweld â’n traeth er cof 

Mae ein traeth er cof rhithiol yn lle arbennig lle gallwch gofio anwylyn gyda llun ac ychydig o eiriau. Gallai hyn fod oherwydd y cafodd ofal gan Tŷ Hafan, ei fod yn cefnogi ein gwaith neu ei fod yn unigolyn arbennig iawn. 

Gwnaethom ddewis traeth oherwydd bod ein hosbis yn agos at Fae Sili, ac oherwydd bod traethau yn llefydd llawn llawenydd a chwerthin a lle gwneir atgofion hapus yn aml. 

Cofio anwylyn

Sut gallwch chi roi er cof

Rhoi ar-lein

Gallwch roi er cof am rywun arbennig yn rhwydd ac yn ddiogel drwy roi rhodd untro neu rodd fisol

Os byddwch yn rhoi fel hyn, rhowch wybod i’n tîm Gofal Cefnogwyr am eich rhodd a phwy y mae er cof amdano. Byddem yn hoffi diolch i chi am ein cefnogi ni mewn modd mor arbennig. Gallwch gysylltu â’r tîm ar supportercare@tyhafan.org neu 02920 532 255. 

Rhoi ar y ffôn

Os hoffech roi er cof gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, gallwch wneud hynny drwy ffonio ein tîm Gofal Cefnogwyr ar 02920 532 255. Maent ar gael 9:00am tan 5:00pm, Llun i Gwener. 

Os na fydd y tîm yn ateb eich galwad, gadewch eich enw a rhif ffôn ac fe wnawn nhw eich ffonio yn ôl cyn gynted â phosibl. 

Anfon siec

Os yw’n well gennych roi er cof gyda siec, gwnewch y siec yn daladwy i Tŷ Hafan a’i bostio i Prif Swyddfa Tŷ Hafan, Heol Hayes, Sili, CF63 5XX. 

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech gynnwys nodyn gyda’ch siec yn nodi eich enw a’ch manylion cyswllt ac i bwy y mae eich rhodd er cof amdano. Bydd hyn yn ein galluogi i ddiolch i chi am eich caredigrwydd a’ch haelioni. 

Yma i helpu  

Os oes gennych gwestiwn am roi er cof am anwylyn neu unrhyw ffordd arall o roi, mae croeso i chi gysylltu.  

Gallwch gysylltu ag Supporter Care, ein uwch swyddog rhoddion mewn ewyllysiau ac er cof ar supportercare@tyhafan.org neu 02920 532 255.