Rhoi i ddathlu 

Os ydych chi’n dathlu achlysur arbennig fel priodas, pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, beth am ei wneud yn un cwbl arbennig trwy godi arian ar gyfer Tŷ Hafan?

Trwy greu tudalen codi arian a gofyn i deulu a ffrindiau gyfrannu yn hytrach na rhoi anrheg, gallwch wneud rhywbeth fydd yn newid bywydau.  

Rhoi i ddathlu

Priodasau a phartneriaethau sifil  

Os ydych chi’n priodi neu’n ffurfio partneriaeth sifil, mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i weddnewid bywydau plant sy’n byw bydau byr a’u teuluoedd. 

  1. Prynu rhai o’n rhoddion priodas prydferth a’u rhoi i’r gwesteion ar y diwrnod mawr.
  2. Gofyn am amlenni cyfrannu a blychau casglu ar gyfer eich byrddau a lleoliad eich priodas.
  3. Sefydlu tudalen codi arian a gofyn i deulu a ffrindiau gyfrannu yn hytrach na phrynu anrheg priodas. 
  4. Ymwelwch â’n Emporiwm Boutique Tŷ Hafan y Fenni a siopa ein gynau priodas hen ffasiwn a chyfoes anhygoel. Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein hamrywiaeth o ddillad priodas anhygoel.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am droi eich diwrnod arbennig yn gyfle i godi arian, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm ar 02920 532199 neu supportercare@tyhafan.org 

Rhoi i dathlu

“Trwy haelioni ein hanwyliaid roeddem yn gallu gwneud rhywbeth hynod ddylanwadol”.

Os ydych chi, fel Martin a Geraldine, yn bwriadu priodas neu unrhyw ddathliad arall ac yr hoffech i’ch anwyliaid gyfrannu i Dŷ Hafan er cof am eich diwrnod arbennig, darllenwch am brofiad Geraldine isod.

 

Darllen mwy

Dathlu pen-blwydd, pen-blwydd priodas neu achlysur arbennig arall?

Os ydych chi ar fin dathlu eich pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, gallwch droi eich diwrnod arbennig yn rhywbeth cwbl hyfryd i’r teuluoedd yr ydym yn eu cefnogi.

  1. Rydyn ni wedi creu canllaw codi arian gwych sy’n llawn cyngor da, awgrymiadau ymarferol a syniadau codi arian.
  2. Creu tudalen codi arian a gofyn i deulu a ffrindiau gyfrannu yn hytrach na phrynu anrheg pen-blwydd neu ben-blwydd priodas. Neu gallech godi arian ar eich pen-blwydd ar Facebook.
  3. Trefnu digwyddiadau codi arian yn y cyfnod cyn eich pen-blwydd neu ben-blwydd priodas ac ar y diwrnod mawr ei hun. Mae gennym ddigon o syniadau ac adnoddau i’ch ysbrydoli. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am droi eich digwyddiad arbennig yn gyfle i godi arian, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm ar 02920 532255 neu supportercare@tyhafan.org

 

Rydyn ni yma i helpu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am droi eich diwrnod arbennig yn gyfle i godi arian, mae croeso i chi  gysylltu â’n tîm ar 02920 532199 neu supportercare@tyhafan.org 

Gallwn roi llawer o awgrymiadau am godi arian, siarad â chi am adnoddau Tŷ Hafan y gallwch eu defnyddio a rhoi llawer o gefnogaeth i chi pryd bynnag y bydd ei hangen. 

Gofyn am roddion gofalu  

Ffordd arall o helpu i wella bywydau’r teuluoedd yr ydym yn eu cefnogi yw trwy ofyn i’ch anwyliaid brynu rhodd gofalu Tŷ Hafan i chi yn anrheg priodas, pen-blwydd neu ben-blwydd priodas. 

Maent yn amrywio o £5 i £500 ac maent yn ddewis gwych os ydych yn dymuno helpu plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd i gael hwyl, cyfathrebu a magu hyder. 

 

I wybod mwy
Rhoi i ddathlu

Sut gall eich diwrnod arbennig chi weddnewid bywydau 

 

Gallai £25

dalu am weithiwr cymorth teulu i roi awr o gymorth emosiynol sy’n helpu plentyn i ymdopi’n well â’r heriau y maent yn eu hwynebu.

Gallai £50

dalu am awr o therapi cerdd sy’n cynnig cymorth emosiynol, cyfle i ymlacio ac anghofio am y cyflwr a modd i blentyn fynegi ei hun.

Gallai £231

dalu am nyrs wedi’i hyfforddi’n arbennig i ofalu am blentyn trwy gydol y nos, gan roi cyfle i rieni gael amser yn rhydd heb fod yn ofalwyr

Gallai £458

dalu am ddeunyddiau celf a chrefft i blant eu defnyddio mewn sesiwn therapi chwarae am flwyddyn gyfan.

Gallai £1,000

dalu am ein gwasanaeth cefnogaeth ffôn 24-awr am fis, gan sicrhau ein bod bob amser yno i deuluoedd mewn angen.

Y rheswm pam y dewisais fathodynnau Tŷ Hafan fel rhoddion yn ein priodas oedd oherwydd bod fy nhad, sydd bellach wedi marw, yn cefnogi Ty Hafan, roedd yn rhoi bob mis i’r elusen ac yna pan fu farw, gwnaethom sefydlu cronfa elusen i roi arian i’r elusen yr oedd wedi ei dewis, sef Tŷ Hafan, felly pan ddechreuon ni drefnu’r briodas roedd hi’n ddewis hawdd iawn i brynu bathodynnau Tŷ Hafan fel rhoddion priodas a rhoi arian hefyd.

- Taran Godfrey

Adnoddau am ddim i chi

Os ydych chi’n chwilio am ffordd o drefnu digwyddiad codi arian fel rhan o’ch achlysur arbennig, yna mae hwn ar eich cyfer chi.  

Rydym wedi creu canllaw codi arian gwych i chi sy’n llawn cyngor da, awgrymiadau ymarferol a syniadau codi arian.  Gallwch hefyd archebu posteri, sticeri, balŵns a deunydd hyrwyddo arall i wneud yn siŵr eich bod yn denu sylw at eich digwyddiad codi arian.

I wybod mwy