Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn paratoi i lansio ei hail apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Stopio’ gyda’i tharged i godi £350,000 mewn dim ond 60 awr.

Bydd yr apêl, yn canolbwyntio ar stori Alfi Morris, a anwyd yn Rhydaman, yn mynd yn fyw am 10am ddydd Sul 26 Tachwedd a bydd yn parhau tan 10pm ddydd Mawrth 28 Tachwedd.

Bydd yr holl roddion a wneir i Tŷ Hafan yn ystod y cyfnod hwnnw yn cael ei cyllid cyfatebol sy’n golygu y bydd un rhodd yn cael dwbl yr effaith.

Dywedodd Lynne Phelps, Pennaeth Lles Teulu a Gwasanaethau Allgymorth Tŷ  Hafan: “Rydyn ni’n gwybod cymaint mae byd teulu yn newid pan fydd plentyn yn cael diagnosis o gyflwr sy’n byrhau ei fywyd. 

“Mae’n newid eto pan fyddan nhw’n sylweddoli bod yn rhaid iddyn nhw ystyried gofal diwedd oes ac eto pan fydd eu plentyn yn marw.

“Mae Tŷ Hafan yma i ddarparu cefnogaeth ddiddiwedd i deuluoedd o’r eiliad gyntaf y mae eu byd yn newid.

“Allwn ni ddim rhoi mwy o amser i’r plant hynny, ond gyda chymorth a haelioni ein cefnogwyr anhygoel hen a newydd, gall Tŷ Hafan roi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar blant a’u teuluoedd yng Nghymru i wneud bywyd byr yn fywyd llawn a, phan ddaw’r amser, darparu gofal profedigaeth parhaus.”

Gwnaeth Sara a Jason Morris a’u merch 10 oed, Besi, golli eu mab a brawd annwyl ar Ddydd Gŵyl Dewi 2015, ychydig cyn ail ben-blwydd Alfi. Maent wedi dewis rhannu eu stori nawr i helpu Tŷ Hafan i barhau i gefnogi teuluoedd sydd angen y gwasanaethau y mae’n eu darparu mor daer.

“Ar 1 Mai 2013, daeth Alfi Jay a Besi Jane i’r byd,” meddai Sara.

“Roedd ein bywyd yn berffaith yn yr eiliadau hynny ac roedd y blynyddoedd o driniaethau IUI ac IVF anodd i gael ein gwyrthiau gwerthfawr i gyd yn werth chweil.

“Ond wnaeth yr hapusrwydd ddim para’n hir. O fewn awr i’n babanod annwyl gyrraedd, roedd Alfi yn wael iawn a chafodd ei ruthro i’r uned fabanod.

“Roedd y misoedd nesaf yn niwlog. Roedd Alfi wedi cael diagnosis o Syndrom Marfan Newyddenedigol ac roeddem yn gwybod nad oedd ei brognosis yn dda. Roedd bywyd gyda’r efeilliaid yn werthfawr ac fe wnaethon ni geisio gwneud cymaint o atgofion ag y gallem.”

Argymhellwyd Tŷ Hafan i Sara a Jason pan oedd Alfi a Besi yn 9 mis oed. Fe wnaethant ymweld â’n hosbis am eu harhosiad cyntaf a’u hunig arhosiad seibiant byr ychydig cyn Nadolig 2014, lle roedden nhw’n gallu ymlacio ychydig fel teulu gan wybod y byddai anghenion meddygol Alfi yn cael gofal.

“Yn Tŷ Hafan, cefais i a Jason gyfle i dreulio amser o ansawdd gyda’r efeilliaid,” cofia Sara.

“Am y tro cyntaf, doedd dim angen i ni osod ein larymau, poeni am feddyginiaeth na phoeni am anghofio pacio holl offer meddygol Alfi. Cymerwyd y cyfrifoldeb oddi arnom.

“Bydd y penwythnos hwnnw yn aros gyda ni am byth. Fe wnaethon ni chwarae yn y parc, nofio yn y pwll hydrotherapi, ymweld â Siôn Corn a bwyta cinio Nadolig fel teulu. Fe wnaeth Alfi hyd yn oed fentro ar ei ben ei hun gyda’i ofalwr nyrsio un-i-un i weld Anna, Elsa, Olaf a Siôn Corn.

“O’r eiliad honno ymlaen, daeth Tŷ Hafan yn rhan enfawr o’n bywydau.”

Bu farw Alfi yn heddychlon ym mreichiau ei dad ar 1 Mawrth 2015, pen-blwydd priodas Sarah a Jason.

“Ers iddo farw, mae Tŷ Hafan wedi bod yn gefnogaeth enfawr i ni. Rydyn ni’n dal i gael cefnogaeth gan ein Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd, ac rydyn ni’n gwybod bod Tŷ Hafan yno i ni pryd bynnag a sut bynnag yr ydym ni eu hangen,” meddai Sara.

“Rydyn ni’n ymweld â Tŷ Hafan yn rheolaidd. Galla’ i ddim dechrau disgrifio’r hyn y mae Tŷ Hafan yn ei olygu i ni fel teulu, ond un peth rwy’n ei wybod yn sicr yw y byddaf yn ddiolchgar am byth am yr atgofion y maen nhw wedi caniatáu inni eu creu ac yr ydym yn dal i’w creu hyd heddiw.”

Meddai John Lowes, Pennaeth Codi Arian Tŷ  Hafan: “Mae hon yn ymgyrch codi arian hanfodol i ni, ac rydyn ni’n hynod ddiolchgar i’r teulu Morris am eu dewrder a’u haelioni wrth rannu eu stori i’n helpu i godi cymaint o arian â phosibl.

“I gymryd rhan, cofrestrwch i fod yn hyrwyddwr apêl nawr a rhannu gwybodaeth am yr apêl ar eich cyfryngau cymdeithasol a gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr a chymdogion fel y gallwn roi gwybod i gynifer o bobl â phosibl ei fod yn digwydd.

“Yn ail, fel unigolion neu fel grŵp, codwch arian mewn unrhyw ffordd sy’n addas i chi.

“Yn olaf, ac yn bwysicaf oll, rhowch i’r apêl hon ar-lein yn https://www.charityextra.com/whenyourworldstops neu ffoniwch ein Tîm Cymorth Cefnogwyr ar 02920 532 255, rhwng 10am ddydd Sul Tachwedd 26 a 10pm Dydd Mawrth Tachwedd 28 i gyflwyno eich rhoddion – a byddwch yn gweld gwerth eich rhodd yn dyblu.”

Dangosodd adroddiad a gyhoeddwyd gan Hosbisau Plant Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith yn gynharach eleni y bydd gan 1 o bob 172 o blant a anwyd yng Nghymru gyflwr sy’n byrhau bywyd a bod y galw yn cynyddu’n gyflym am wasanaethau y mae Tŷ Hafan yn eu darparu sy’n rhad ac am ddim i’r rhai sydd eu hangen.

Ar yr un pryd, mae’r argyfwng costau byw wedi taro Tŷ Hafan yn galed wrth i’r bil ynni blynyddol yn unig gynyddu o £100,000 i £400,000 y llynedd.