710852

Ein hadroddiadau a’n dogfennau 

Ar y dudalen hon, gallwch fynd at ddogfennau llywodraethu a rheoleiddiol allweddol am Tŷ Hafan, yn ogystal â’n hadroddiad blynyddol a’r canllaw i gleifion. 

Mae’r dogfennau hyn yn dangos lefel ein gofal, ein cyflawniadau a’n hamcanion cyffredinol fel sefydliad.  

Ein hadroddiadau a’n dogfennau

Adroddiad blynyddol a’r cyfrifon 

Bob blwyddyn, rydym yn gwneud popeth y gallwn i gyrraedd a chefnogi plant â chyflyrau sy’n byrhau bywydau a’u hanwyliaid sy’n byw yng Nghymru. Mae ein gweithwyr proffesiynol, ein gweithwyr a’n gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i wneud hyn, gyda chefnogaeth ein cefnogwyr anhygoel 

Darllenwch adroddiad 2022

Download

Darllenwch adroddiad 2020-21 

Download

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20 

Download

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2018-19 

Download

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2018

Download

Datganiad o Ddiben

Mae ein Datganiad o Ddiben yn disgrifio beth rydym ni’n ei wneud, ble rydym yn darparu ein gwasanaethau a’n cefnogaeth a phwy rydym yn eu helpu. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut yr ydym yn gwneud (…)

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru. Mae ei adroddiad yn amlinellu sut y mae ein gwasanaethau wedi cydymffurfio â Deddf Safonau Gofal 2000, Rheoliadau Gofal (…)

Ein canllaw i gleifion 

Mae ein canllaw i gleifion yn cwmpasu sut yr ydym yn datblygu cynllun o ofal a chefnogaeth arbenigol i blentyn â chyflwr sy’n byrhau bywyd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ein gofal seibiant byr a’r gefnogaeth yr ydym (…)

Polisi iechyd a Diogelwch  

Sut ydym ni’n darparu amgylchedd diogel ar gyfer y plant a’r teuluoedd yr ydym yn gofalu amdanynt a’n cyflogeion. 

Datganiad diogelu

Sut ydym ni’n diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn Tŷ Hafan ac yn ymateb i bryderon diogelu.

Ein bwrdd a’n tîm gweithredol 

Cwrdd â’n cadeirydd, ymddiriedolwyr, prif swyddog gweithredol ac aelodau’r tîm gweithredol.

Our board and executive team

Meet our chair, trustees, chief executive and executive team members. People who play a vital role in helping Tŷ Hafan provide the best possible support to children with life-limiting conditions and their families.

 

Our Board