710852

Ein hadroddiadau a’n dogfennau 

Ar y dudalen hon, gallwch fynd at ddogfennau llywodraethu a rheoleiddiol allweddol am Tŷ Hafan, yn ogystal â’n hadroddiad blynyddol a’r canllaw i gleifion. 

Mae’r dogfennau hyn yn dangos lefel ein gofal, ein cyflawniadau a’n hamcanion cyffredinol fel sefydliad.  

Ein hadroddiadau a’n dogfennau

Adroddiad blynyddol a’r cyfrifon 

Bob blwyddyn, rydym yn gwneud popeth y gallwn i gyrraedd a chefnogi plant â chyflyrau sy’n byrhau bywydau a’u hanwyliaid sy’n byw yng Nghymru. Mae ein gweithwyr proffesiynol, ein gweithwyr a’n gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i wneud hyn, gyda chefnogaeth ein cefnogwyr anhygoel 

Darllenwch adroddiad 2023

Download

Darllenwch adroddiad 2022

Download

Darllenwch adroddiad 2020-21 

Download

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20 

Download

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2018-19 

Download

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2018

Download

Datganiad o Ddiben

Mae ein Datganiad o Ddiben yn disgrifio beth rydym ni’n ei wneud, ble rydym yn darparu ein gwasanaethau a’n cefnogaeth a phwy rydym yn eu helpu. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut yr ydym yn gwneud (…)

Adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru. Mae ei adroddiad yn amlinellu sut y mae ein gwasanaethau wedi cydymffurfio â Deddf Safonau Gofal 2000, Rheoliadau Gofal (…)

Ein canllaw i gleifion 

Mae ein canllaw i gleifion yn cwmpasu sut yr ydym yn datblygu cynllun o ofal a chefnogaeth arbenigol i blentyn â chyflwr sy’n byrhau bywyd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ein gofal seibiant byr a’r gefnogaeth yr ydym (…)

Polisi iechyd a Diogelwch  

Sut ydym ni’n darparu amgylchedd diogel ar gyfer y plant a’r teuluoedd yr ydym yn gofalu amdanynt a’n cyflogeion. 

Datganiad diogelu

Sut ydym ni’n diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn Tŷ Hafan ac yn ymateb i bryderon diogelu.

Ein bwrdd a’n tîm gweithredol

Cwrdd â’n cadeirydd, ymddiriedolwyr, prif swyddog gweithredol ac aelodau’r tîm gweithredol.

 

Our Board