Her 3 Chopa Cymru GE Aerospace

Cymerwch yr Her 3 Chopa Cymru wreiddiol ymlaen!

Nid ar gyfer y gwangalon y mae ein Her 3 Chopa Cymru. Bydd eich tîm yn ymuno â theithwyr o bob cwr o’r byd i gerdded pellter o 20.35 milltir, sy’n golygu dringo 9,397 troedfedd (2,864m) i gyrraedd copaon Yr Wyddfa, Cadair Idris a Phen-y-Fan.

Cofrestrwch heddiw
Welsh 3 Peaks

Dyddiad y digwyddiad

Mehefin 8, 2024

Lleoliad

Yr Wyddfa, Cadair Idris, Pen-y-Fan

Isafswm Nawdd

£200 y pen / £800 y tîm

Ffi cofrestru

£25

Casglwch eich tîm a byddwch yn rhan o’r antur sy’n addo bod yn brofiad heriol a bythgofiadwy. Byddwch yn dringo’r Wyddfa, yn ymgymryd â Chadair Idris fawreddog ac yn taclo Pen–y-Fan, gan godi arian hanfodol i blant â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd a’u teuluoedd ledled Cymru.

Cofrestrwch heddiw

Ychydig am y digwyddiad

Bydd eich tîm yn ymuno â theithwyr o bob cwr o’r byd i gerdded pellter o 20.35 milltir, sy’n golygu dringo cyfanswm o 9,397 troedfedd (2,864m).

Mae’r lleoedd yn llenwi’n gyflym felly bydd angen casglu eich tîm at ei gilydd yn gyflym i gofrestru. Mae lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail “cyntaf i’r felin”. Byddwch y cyntaf i ymuno â’r her unigryw hon.

Barod i gofrestru?

Gwych! Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd i gofrestru.

Rhaid i chi fod yn 18+ oed i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

Cofrestrwch heddiw

Cost cofrestru yw £25 i’r tîm cyfan gyda targed nawdd o £800 y tîm

Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni Ddydd Sadwrn 8 Mehefin a ymgymryd â her y mynyddoedd anhygoel hyn gan godi arian ar gyfer Tŷ Hafan a dathlu 25 mlynedd o’r digwyddiad anhygoel hwn.

Gwybodaeth ddefnyddiol am y cwrs ac adnoddau

Dylai pawb sy’n cymryd rhan fod yn ymwybodol bod ymarfer yn hanfodol i gyflawni’r lefel ffitrwydd sylfaenol sydd ei hangen i gwblhau’r her hon yn ddiogel, heb anaf.

Er mwyn cynyddu eich lefel ffitrwydd wrth baratoi ar gyfer yr her, rydym yn argymell eich bod yn datblygu cyfundrefnau ymarfer corff rheolaidd yn eich disgyblaethau dewisol:

Mae loncian yn fath o redeg ar gyflymder araf neu hamddenol. Gall loncian yn rheolaidd gynyddu lefel eich ffitrwydd gan roi llai o straen ar eich corff na rhedeg.

Ceisiwch adeiladu at 30-40 munud o loncian tair gwaith yr wythnos.

Mae nofio rheolaidd yn wych ar gyfer adeiladu ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cryfder cyhyrau a gwytnwch wrth osod ychydig iawn o straen ar gyhyrau.

Ceisiwch wneud hyd at 30 munud o nofio dwy i dair gwaith yr wythnos

Mae beicio’n weithgaredd aerobig ymarferol y gellid ei ymgorffori yn eich trefn ddyddiol arferol. Mae beicio rheolaidd yn datblygu ffitrwydd cyhyrau yn ogystal â gwella stamina

Ceisiwch wneud hyd at 30-60 munud o feicio dwy i dair gwaith yr wythnos – efallai yr hoffech roi cynnig ar feicio i’r gwaith neu i’r siopau!

Mae cerdded hefyd yn weithgaredd y gellid ei gynnwys yn eich trefn ddyddiol arferol. Cymerwch y grisiau yn lle’r lifft neu ewch am dro gyda’r nos fel rhan o’ch ffordd o fyw.

Ceisiwch wneud hyd at 60-90 munud o gerdded yn gyflym yn ystod yr wythnos, a 3-5 awr ar benwythnosau

Ceisiwch ymarfer eich cerdded ar dir mynydd yn y cyfnod cyn y digwyddiad. Mae Bannau Brycheiniog yn llwyfan delfrydol i brofi’r amgylcheddau y byddwch yn eu hwynebu yn ystod yr her.

GE Aviation

Mae Gwirfoddolwyr GE yn gweithredu ar draws y byd gan gynnal amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau elusennol a gweithgareddau cymunedol. Mae gwirfoddoli yn elfen hanfodol o ddiwylliant GE. Fel rhan o’n rhaglen Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ehangach, mae ein gwirfoddoli’n effeithio ar faterion cymdeithasol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’n busnes craidd a’r gymuned rydym yn gweithredu ynddi. Rydym yn canolbwyntio ar dri maes allweddol, gan datblygu ein cymunedau, ein haddysg a’n pobl ifanc.

I GE Aerospace Wales, Her 3 Chopa Cymru yw uchafbwynt y calendr gwirfoddoli. Dechreuodd y digwyddiad yn 1998 ac mae bellach yn ei 25ain blwyddyn. Syniad grŵp o weithwyr GE Aerospace oedd yr her, ar ôl iddynt gystadlu yn nigwyddiad her y Tri Chopa Cenedlaethol. Paul Shepherd, oedd yn arwain y grŵp ac ef oedd y sbardun y tu ôl i’r digwyddiad Her Tri Chopa Cymru cyntaf. Ychydig o’r tîm trefnu gwreiddiol sy’n dal i fod yn rhan o’r digwyddiad ond gyda gwirfoddolwyr newydd yn dod i’r tîm bob blwyddyn mae’r digwyddiad yn parhau i fod mor gryf ag erioed. Mae dros 1,600 o weithwyr wedi gwirfoddoli eu hamser i fod yn swyddogion a darparu’r anogaeth hollbwysig honno i gyfranogwyr. Mae GE Aerospace hefyd wedi cofrestru timau bob blwyddyn, gan helpu i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan.

Mae GE Aerospace Wales wedi’i leoli yn Nantgarw, ychydig i’r gogledd o Gaerdydd, Cymru. Mae prosiectau gwirfoddoli diweddar wedi cynnwys adeiladu ystafell ddosbarth awyr agored ar gyfer Ysgol Evan James, ardal chwarae a seddi awyr agored yng nghymuned Waun Wen a mentora mathemateg mewn ysgolion lleol ledled De Cymru.

Yn GE Aerospace Wales mae gennym weledigaeth, ond mae gennym hefyd y cymhelliant, yr ymrwymiad a’r sgiliau i wneud iddo ddigwydd.

Yma i Helpu

Os oes gennych gwestiwn am ein digwyddiad, cysylltwch â’n tîm digwyddiadau ar events@tyhafan.org. Byddant yn cysylltu yn ôl â chi cyn gynted â phosibl.

Barod i gofrestru?

Cofrestrwch nawr am ostyngiad adar cynnar o £25 o ffi cofrestru yn lle £50.00.

Cofrestrwch heddiw