Archives: FAQs

27.10.2022

Pob ymholiad arall

Ar gyfer pob ymholiad arall, e-bostiwch hospicereception neu ffoniwch 029 2053 2200. Os byddwch yn anfon neges e-bost, nodwch am beth mae’n sôn ym mhennawd pwnc y neges e-bost, er enghraifft, lleoliad myfyriwr nyrsio. 
27.10.2022

Hoffwn wneud atgyfeiriad

Os hoffech atgyfeirio plentyn neu blentyn ifanc i Tŷ Hafan, cysylltwch â’n nyrsys clinigol arbenigol drwy e-bostio clinicalnursespecialists@tyhafan.org neu drwy ffonio 02920 532200.   Gweler hefyd ein tudalen Gwneud Atgyfeiriad, sy’n cynnwys gwybodaeth am wneud atgyfeiriadau arferol ac atgyfeiriadau brys. 
27.10.2022

Rwy’n poeni / dydw i ddim yn siŵr beth i’w wneud

Os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth, yn rhiant, yn ofalwr neu’n weithiwr proffesiynol, gallwch ffonio ein tîm gofal 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, i gael cyngor a chymorth.   Ffoniwch y tîm ar 029 2053 2200. Os bydd y...
27.10.2022

Hoffwn ofyn cwestiwn

Os oes gennych gwestiwn ar gyfer ein tîm gofal, ffoniwch 029 2053 2200 neu e-bostiwch  hospicereception@tyhafan.org. Os ydych yn gwybod pa aelod o’r tîm gofal yr hoffech siarad ag ef, mae croeso i chi ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost personol. Gweler...
21.10.2022

Alla i gael adborth ar fy nghais neu gyfweliad os nad ydw i’n llwyddiannus?

Byddwn yn ymdrechu i roi adborth os ydych yn dod i gyfweliad ond na chynigir swydd i chi. Bydd yr adborth yn cynnwys cyngor ac awgrymiadau defnyddiol, fel defnyddio’r dechneg Sefyllfa, Tasg, Gweithred, Canlyniad.  Yn anffodus, oherwydd ein bod fel...
21.10.2022

Beth yw’r broses gynefino? 

Pan fyddwch yn dechrau yn Tŷ Hafan, bydd gennych gynllun cynefino wedi’i deilwra ar gyfer eich swydd newydd. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu yn eich swydd ac yn Tŷ Hafan.   Byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddigwyddiad...
21.10.2022

Os bydd fy nghyfweliad yn llwyddiannus, pryd galla i ddechrau fy rôl newydd?

Byddwn yn trafod ac yn cytuno ar ddyddiad cychwyn gyda chi pan fyddwn yn cynnig y rôl i chi ar lafar. Os ydych chi’n ymuno â’n tîm gofal, byddwn yn cwblhau eich gwiriadau cyn cyflogi cyn cytuno ar ddyddiad cychwyn...
21.10.2022

Beth yw cyfweliad sy’n seiliedig ar gymhwysedd?

Mae cyfweliad sy’n seiliedig ar gymhwysedd yn ffordd o werthuso a yw sgiliau a chymwyseddau ymgeisydd yn cyd-fynd â gofynion hanfodol y rôl a amlinellir yn y fanyleb person.  Mae cyfweliadau cymhwysedd yn gweithio ar yr egwyddor mai perfformiad yn...
21.10.2022

Beth yw’r broses gyfweld?

Bydd pob ymgeisydd yn cael o leiaf un cyfweliad gyda chwestiynau sy’n seiliedig ar gymhwysedd. Gellir defnyddio asesiadau eraill hefyd fel rhan o’r broses gyfweld.  Os byddwch yn llwyddo i gael cyfweliad, byddwch yn derbyn manylion llawn am y cyfweliad...
21.10.2022

Mae gen i ragor o gwestiynau am ymgeisio, gyda phwy ydw i’n siarad?

Bydd ein tîm Gwasanaethau Pobl yn hapus i sgwrsio â chi ac ateb unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am y rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi, ein proses ymgeisio a sut brofiad yw gweithio yn Tŷ Hafan.   Gallwch gysylltu â’r...