Archives: FAQs

21.10.2022

Rwy’n cael trafferth gwneud cais ar-lein?

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth wneud cais ar ein gwefan, gallwch gysylltu â ni ar careers@tyhafan.org neu 029 2053 2304. 
21.10.2022

Beth yw’r broses ymgeisio?

Cyflwynir pob cais trwy ein tudalen we gyrfaoedd gan ddefnyddio’r botwm ‘ymgeisio nawr’ ar hysbyseb y swydd wag. Bydd yr hysbyseb yn cynnwys swydd ddisgrifiad a manyleb person, gan fanylu ar y rôl a gofynion ymgeiswyr.   Ar ôl i’r swydd...
21.10.2022

Mae gennyf anabledd. A gaf i wirfoddoli gyda Tŷ Hafan?

Cewch. Rydym yn ffyddiog y bydd gennym, swyddogaeth i chi. Gadewch i ni wybod am eich anabledd a’ch anghenion pan fyddwch yn gwneud cais ar-lein, neu siaradwch â ni ac fe ddechreuwn ni edrych i weld sut  y gallwn eich...
21.10.2022

Rwy’n ffoadur. A gaf i wirfoddoli?

Cewch. Caiff pawb sydd â statws ffoadur yn y DU wirfoddoli gyda Tŷ Hafan a chefnogi ein gwaith.
21.10.2022

Rwy’n geisiwr lloches. A gaf i wirfoddoli?

Cewch. Os ydych chi’n gwneud cais am loches yn y DU, cewch wirfoddoli gyda Tŷ Hafan.
21.10.2022

A fydd angen i mi gael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)?

Rydym wedi ymrwymo i ofalu am yr holl bobl rydym yn eu cefnogi a’n gweithwyr a’n gwirfoddolwyr, yn ogystal â Tŷ Hafan yn gyffredinol. Dyma pam y mae angen i ni weithiau gynnal gwiriadau DBS ar gyfer rhai o’n swyddogaethau,...
21.10.2022

Ydych chi’n gofyn am eirdaon?

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli yn rheolaidd ar gyfer Tŷ Hafan, byddwn yn gofyn i chi roi manylion dau ganolwr. Ond nid oes angen geirdaon arnom os ydych chi’n penderfynu gwirfoddoli mewn digwyddiadau unigol neu os ydych chi’n wirfoddolwr partner...
21.10.2022

Hoffwn i wirfoddoli ond nid wyf yn siŵr os fydd gennyf y sgiliau iawn?

Peidiwch â phoeni. Rydym ni’n ffyddiog bod gennym swyddogaeth i chi a fydd yn addas o ran eich diddordebau a’ch sgiliau. Hefyd, cofiwch na fydd disgwyl i chi wneud unrhyw dasg heb hyfforddiant a chefnogaeth lawn.
21.10.2022

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gwirfoddoli a phrofiad gwaith yn Tŷ Hafan?

Mae profiad gwaith yn Tŷ Hafan ar gael yn ein siopau ac yn ein swyddfeydd yn unig. Fel arfer mae ar gyfer pobl sy’n dechrau ar lwybr gyrfa neu sydd eisiau gwneud rhywbeth i wella eu gyrfa bresennol. Fel arfer...
21.10.2022

A gaf i wirfoddoli gyda ffrind?

Cewch, cyn belled â bod eich ceisiadau’n llwyddiannus a bod swyddogaethau addas ar gael ar yr un pryd yn y cyfnod y mae’r ddau ohonoch yn ei ystyried ar gyfer gwirfoddoli.