Archives: FAQs

21.10.2022

Os dechreuaf fy swyddogaeth ac yna’n penderfynu nad wyf yn ei hoffi, a gaf i newid swyddogaeth?

Wrth gwrs. Os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol, gadewch i ni wybod, ac fe allwn drafod swyddogaethau addas eraill a allai fod ar gael.
21.10.2022

A gaf i ddewis pa faes neu ddigwyddiad y byddaf yn gwirfoddoli ynddo?

Cewch, mae gennym gyfleoedd mewn sawl cymuned ac mewn amrywiaeth eang o ddigwyddiadau. Cewch ragor o wybodaeth ynghylch ble mae swyddogaethau ar gael ar ein tudalen swyddi gwag ar hyn o bryd, neu gallwch gysylltu â ni drwy e-bost, volunteering@tyhafan.org neu ffoniwch...
21.10.2022

Roeddwn i’n arfer bod yn wirfoddolwr Tŷ Hafan ond yna gadewais. A gaf i wirfoddoli eto?

Rydym yn gwybod bod sawl rheswm pam y mae gwirfoddolwr yn penderfynu gadael ac yna’n ddiweddarach yn dymuno dychwelyd. Os felly, cysylltwch â ni drwy e-bost, volunteering@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2254. Yna gallwn drafod eich amgylchiadau personol a pha...
21.10.2022

A gaf i wneud cais am sawl swyddogaeth?

Cewch, fe gewch chi wneud cais am sawl swyddogaeth a’u cyflawni, fel gwirfoddoli mewn siop a gwirfoddoli mewn digwyddiad. Golyga hyn efallai y bydd mwy nag un person yn cysylltu â chi ar ôl i chi wneud eich ymholiad cychwynnol.
21.10.2022

Beth os ydw i’n byw y tu allan i’r DU ac eisiau gwirfoddoli? 

Os ydych yn ymweld â’r DU ar wyliau ac os hoffech wirfoddoli yn ystod eich arhosiad cewch wirfoddoli gyda ni am uchafswm o 30 diwrnod. Wrth wneud cais, rhowch eich cyfeiriad yn DU yn y maes ‘Cyfeiriad’ ar ein ffurflen...
21.10.2022

A gaf i wirfoddoli os oes gennyf unrhyw anghenion ychwanegol?

Rhowch wybod os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd neu anghenion ychwanegol y mae angen i ni wybod amdanyn nhw a allai gael effaith ar eich gwaith gwirfoddol. Yna cawn weld sut y gallwn ni eich cefnogi orau i’ch helpu chi...
21.10.2022

A gaf i wirfoddoli os oes gennyf euogfarn droseddol?

Ystyriwn bob cais yn deg ac yn gyfartal. Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym yn syth am unrhyw euogfarnau a gewch chi yn ystod eich cyfnod yn gwirfoddoli ar gyfer Tŷ Hafan.
21.10.2022

A gaf i wneud cais i wirfoddoli yn fy siop Tŷ Hafan leol?

Cewch wrth gwrs. Galwch i mewn neu ffoniwch eich siop leol a siaradwch â’r rheolwr yno. Bydd yn fwy na pharod i ateb eich cwestiynau a chael sgwrs anffurfiol gyda chi.
21.10.2022

Ni fyddaf yn gallu gwirfoddoli bob wythnos neu weithiau bydd cyfnodau hir pryd na allaf i wirfoddoli? A gaf i wneud cais serch hynny?

Wrth gwrs. Mae gennym ni ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli nad ydyn nhw angen ymrwymiad rheolaidd gennych chi. Pan fyddwch yn gwneud cais i wirfoddoli, byddwn yn gofyn i chi pryd fyddwch ar gael a’r oriau sydd orau gennych chi...
21.10.2022

A fyddwch chi’n rhoi geirda i mi pan fyddaf yn gadael?

Ar ôl i chi fod yn gwirfoddoli gyda ni am dri mis, byddwn yn fwy na pharod i roi geirda i chi.