Ein gwaith gyda gwleidyddion a phobl sy’n gwneud penderfyniadau

Mae Tŷ Hafan yn dod â llais plant a phobl ifanc sydd â chyflyrau sy’n byrhau eu bywydau a’u teuluoedd i Lywodraeth Cymru, aelodau’r Senedd a phobl eraill allweddol sy’n gwneud penderfyniadau.  

Ein nod yw tynnu sylw at y trafferthion sylweddol y maent yn eu hwynebu bob dydd a’r angen am weithredu lleol a chenedlaethol, er mwyn iddynt allu cael yr holl gymorth a’r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt, heddiw ac yn hir i’r dyfodol.

our-political-work

Sut ydym ni’n cefnogi Aelodau’r Senedd

Mae ein tîm Materion Cyhoeddus yn cefnogi ac yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Aelodau’r Senedd a phobl eraill allweddol sy’n gwneud penderfyniadau i wneud yn siŵr  bod rhagor o blant sydd â chyflyrau sy’n byrhau eu bywydau a’u hanwyliaid yn cael y gofal a’r gefnogaeth arbenigol y mae eu hangen arnynt. 

Os ydych chi’n AS neu’n unigolyn sy’n gwneud penderfyniadau allweddol yng Nghymru sydd â diddordeb yn ein gwaith sy’n newid bywydau, gallwn eich helpu drwy wneud y canlynol:

rhoi briff manwl i chi am ein gwaith

trefnu ymweliadau â’n hosbis

trefnu ymweliadau â gwasanaethau Tŷ Hafan yn eich etholaeth neu ardal leol

rhoi cyngor ar waith achos etholaeth perthnasol

darparu astudiaethau achos, briffiau ac ystadegau ar gyfer dadleuon ac areithiau.

I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwn weithio gyda chi, cysylltwch â Matt Greenough, Public Affairs Consultant, matthew.greenough@tyhafan.org.

Gwaith Gwleidyddol

Llwyddiant diweddar  

Sicrhau cyllid statudol ychwanegol

Ym mis Ionawr 2022, roeddem wrth ein boddau bod Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi y byddai Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith (yr hosbis blant yn y gogledd) yn derbyn £440,000 yr un mewn cyllid statudol ychwanegol bob blwyddyn, am o leiaf cyfnod y Chweched Senedd. 

Roedd y cam cyntaf cadarnhaol hwn tuag at ddatrysiad ariannu mwy cynaliadwy ar gyfer y ddwy hosbis yn bennaf yn sgil cyhoeddi ein adroddiad Lleisiau ein Teuluoedd yn 2020.  

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi’r ymgyrch hon. Bydd y cyllid ychwanegol y gwnaethoch chi helpu i’w gael yn rhoi llawer iawn mwy o sicrwydd ariannol i ni ac yn ein helpu i wneud hyd yn oed yn fwy i’r plant a’r teuluoedd yr ydym yn gofalu amdanynt.  

Rydym yn edrych ymlaen yn awr at barhau i weithio gyda’r Senedd i sicrhau bod gan Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith ran ganolog yn y gwaith o ddatblygu llwybr gofal diwedd oes sydd 100% yn iawn ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. 

Michael Sheen meets Seth – Tŷ Hafan’s first member of the Welsh Youth Parliament

Adnoddau defnyddiol 

Gallwch ddarllen neu lawrlwytho ystod o adnoddau Tŷ Hafan i ddysgu mwy am ein gwasanaethau hollbwysig a’r gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud i gannoedd o fywydau bob blwyddyn. 

Briff Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith: Cronfa Achubiaeth i Gymru

Yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021, cynyddodd Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith eu hymdrechion i eirioli dros gynnydd mewn cyllid statudol. (…)

Darllen yr adroddiad

Briff Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith: Cronfa Achubiaeth i Gymru

Yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021, cynyddodd Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith eu hymdrechion i eirioli dros gynnydd mewn cyllid statudol. (…)

Darllen y ddogfen friffio

Briff Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith: Cefnogi Teuluoedd Plentyn mewn Profedigaeth

Mae ein dogfen friffio, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2021, yn rhoi golwg gyffredinol ar wasanaethau profedigaeth Tŷ Hafan (…)

Darllen y ddogfen friffio

Briff Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith: Cefnogi Mynediad i Wasanaethau Seibiant Byr yng Nghymru, Ebrill 2022

Datgelodd ein hadroddiad Lleisiau ein Teuluoedd bod tua hanner y teuluoedd yr ydym yn eu cefnogi eisiau mwy (…)

Darllen y ddogfen friffio

Dogfennau briffio Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith – Wythnos Hosbisau Plant 2022, Mehefin 2022

I nodi Wythnos Hosbisau Plant 2022, cynhaliodd Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith ddigwyddiad arbennig yn y Senedd. (…)

Darllen y ddogfen