Te i Tŷ Hafan

Ymunwch â ni i nodi ein 25ain pen-blwydd!

Beth am gynnal eich Te-parti eich hun i ddathlu ein 25ain Pen-blwydd? Trwy gydol mis Mai

Dywedwch wrthym am eich te-parti
Te I Ty Hafan 2024

Te i Tŷ Hafan

Cynnal te-parti Tŷ Hafan Y byd yw eich tebot wrth gymryd rhan yn Te i Tŷ Hafan y gwanwyn hwn!

Gall eich te-parti fod mor odidog neu dawel ag yr hoffech a bydd unrhyw swm y byddwch yn ei godi – dim ots pa mor fawr neu fach – yn mynd yn syth tuag at gefnogi plant yng Nghymru â chyflyrau sy’n byrhau bywyd.

Chi sy’n dewis lle y byddwch yn cynnal y te-parti hefyd. Dyma rai syniadau rydym yn dwlu arnyn nhw:

 • Eich cartref neu ardd
 • Eich stryd
 • Eich neuadd bentref leol
 • Eich ysgol, coleg neu brifysgol
 • Eich gweithle.

Pan fyddwch yn cofrestru, byddwn yn anfon pecyn te-parti atoch drwy’r post gyda llawer o addurniadau Tŷ Hafan i chi a’ch gwesteion.

Os na allwch gynnal eich te-parti trwy gydol mis Mai, dim problem! Rhowch wybod i ni pryd hoffech chi gynnal eich te-parti a byddwn yn gwneud yn siŵr bod gennych bopeth i wneud eich parti’n llwyddiant.

Cofrestrwch isod

Gan fod cyn Dywysog Cymru yn Noddwr i ni, ni allai fod ffordd well o gynnig llwnc destun i’r Brenin newydd a chefnogi Tŷ Hafan mewn un achlysur bendigedig.

I gofrestru, llenwch y ffurflen isod neu anfonwch e-bost i supportercare@tyhafan.org

Bydd y Tîm Gofal Cefnogwyr wrth law bob cam o’r ffordd i’ch helpu gydag awgrymiadau codi arian, deunyddiau cyhoeddusrwydd, Rhodd Cymorth a mwy.

Dywedwch wrthym am eich te-parti

  Eich manylion

  Enw cyntaf
  Cyfenw
  Cyfeiriad 1
  Cyfeiriad 2
  Tref/Dinas
  Cod post
  Cyfeiriad e-bost
  Rhif ffôn
  Os ydych yn cymryd rhan fel busnes, grŵp neu ysgol, ychwanegwch eich enw isod:
  Beth wnaeth eich cymell i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn?

  Sut gwnaethoch chi glywed am y digwyddiad hwn?

  Eich digwyddiad

  Pryd ydych chi’n bwriadu cynnal eich digwyddiad?
  Ble ydych chi’n bwriadu cynnal eich digwyddiad?
  Byddem yn dwlu ar roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut mae’ch cymorth yn gwneud gwahaniaeth i blant Cymru a ffyrdd eraill y gallwch helpu.

  Rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed gennym a byddwn yn sicrhau ein bod yn cysylltu cymaint neu gyn lleied ag yr hoffech. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy anfon e-bost i supportercare@tyhafan.org. Rydym yn gwerthfawrogi’ch cymorth ac yn parchu’ch preifatrwydd. Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu eich manylion ac rydym yn addo’u cadw’n ddiogel. Mae ‘Ni’ yn cynnwys Tŷ Hafan a’n his-gynllun Crackerjackpot. I gael rhagor o fanylion am sut mae’ch data’n cael eu defnyddio a’u storio, ewch i https://www.tyhafan.org.uk/privacy-policy

  Dewiswch o’r opsiynau cyfathrebu isod:

  E-bost

  SMS

  Ffôn

  Nid wyf yn dymuno derbyn gohebiaeth drwy’r post.

  -----------------------------------------------------------------------

  Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cymryd rhan ar eich risg eich hun; nid yw’r hyrwyddwyr nac unrhyw un sy’n gysylltiedig â threfnu’r digwyddiad hwn yn gyfrifol am unrhyw salwch nac anaf sy’n deillio o gymryd rhan. Os ydych yn rhannu unrhyw luniau neu fideos o’r digwyddiad, rydych yn rhoi’r hawl i hosbis i blant Tŷ Hafan ddefnyddio’r rhain at ddibenion hyrwyddo yn gysylltiedig â’r digwyddiad dan sylw a/neu hosbis i blant Tŷ Hafan.

  Pam mae eich cymorth mor bwysig

  £5.2

  miliwn

  Bob blwyddyn mae angen i ni godi tua £5.2 miliwn i gynnal ein hosbis o’r radd flaenaf yng Nghymru a darparu gwasanaethau cymunedol sy’n newid bywydau.

  1,200

  o blant yn cael eu cefnogi

  Ers 1999, rydym yn falch o fod wedi cefnogi bron i 1,200 o blant. Fodd bynnag, ffracsiwn yn unig yw hyn o’r plant y mae angen ein cymorth arnyn nhw.

  £50

  i fynd yn bell

  Os byddwch yn codi £50, mae hynny’n ddigon i dalu am awr o therapi cerdd i blentyn. Amser pan fo modd creu atgofion am oes.

  Beth am greu eich tudalen Just Giving a dechrau codi arian heddiw ?

   

  JustGiving

   

  Sut i dalu’r arian y byddwch chi’n ei godi

  Ar ôl eich te-parti, mae’n amser anfon yr arian rydych wedi’i godi atom a’i ddefnyddio. Mae modd i chi wneud hyn yn gyflym ac yn ddiogel mewn sawl ffordd.

  Talu’r arian rydych wedi’i godi