Sbotolau ar… Jemma ein Nyrs Glinigol Gofal Newydd-anedig Arbenigol

Jemma, Neonatal Clinical Nurse Specialist

Yn ein rhifyn diwethaf, gwnaethom egluro ein bod ni wedi gweld cynnydd mewn atgyfeiriadau o Unedau Gofal Dwys Newydd-anedig.

Gyda datblygiadau meddygol yn golygu bod babanod sy’n cael eu geni’n gynamserol iawn neu sydd â chyflyrau iechyd cymhleth yn byw’n hirach, ynghyd â’r ymwybyddiaeth gynyddol o’r dewisiadau pan ddaw babi i ddiwedd ei oes, roedd angen creu rôl newydd yn benodol ar gyfer cymorth gofal lliniarol i fabanod yn Tŷ Hafan.

Nawr, mae Jemma King wedi ymuno â thîm Tŷ Hafan yn rôl newydd Nyrs Glinigol Gofal Newydd-anedig Arbenigol.

Gall gweithio gyda babanod fod yn wahanol iawn i weithio gyda phlant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau, ac mae’r rôl newydd hon yn rhychwantu sawl maes. Mae Jemma yn cynnig cymorth cyn-geni i rieni sy’n darganfod bod dyfodol eu baban yn ansicr yn ystod beichiogrwydd ac mae hi’n gallu mynychu apwyntiadau gyda nhw i’w helpu nhw i ddeall problemau iechyd eu baban yn well.

Mae Jemma hefyd yn helpu gyda ‘chynllunio cyfochrog’, sy’n cefnogi teuluoedd i ystyried yr hyn maen nhw ei eisiau pe bai eu babi’n marw, ond hefyd cael cynllun yn ei le fel bod y teulu yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw i fynd â’u babi adref os ydyn nhw’n goroesi.

Esboniodd Jemma:

“Mae Tŷ Hafan yn rhoi mwy o hyblygrwydd i deuluoedd sy’n wynebu gofal diwedd oes gyda’u babi. Er bod ysbytai yn cynnig gofal a chymorth clinigol gwych, mae’n dal i fod yn amgylchedd clinigol.

“Yn Nhŷ Hafan, mae llawer o ganolbwyntio ar amser o ansawdd a chreu atgofion. Mae rhai teuluoedd wedi mynd â’u babi allan i’r gerddi, sy’n edrych dros y môr, i farw yn eu breichiau mewn lleoliad heddychlon – nid yw’r math hwnnw o hyblygrwydd ar gael yn unman arall.”

Croeso i’r tîm, Jemma.

Dau brosiect ailddatblygu allweddol yn dechrau

Hydrotherapy pool

Hefyd yn ein rhifyn diwethaf, gwnaethon ni ddweud wrthych chi am ein cynlluniau i ailddatblygu’n pwll hydrotherapi a’n noddfa. Roedd angen i ni sicrhau cyllid ar gyfer y prosiectau hyn, ac rydyn ni wrth ein bodd yn dweud wrthych fod yr arian sydd ei angen arnon ni gennym ni erbyn hyn, diolch i gefnogwyr hael!

Mae gwaith ar y ddau brosiect wedi dechrau erbyn hyn, sy’n golygu, yn fuan iawn, y bydd teuluoedd yn gallu defnyddio’r mannau ar flaen y gad mwy hygyrch hyn.

Gan gyflwyno… Gwirfoddolwyr Cymorth i Deuluoedd

Debbie Allison, Family Support Volunteer Manager

Yn dilyn cyllid gan Sefydliad Hodge, rydyn ni wedi dechrau cyflwyno Gwirfoddolwyr Cymorth i Deuluoedd fel rhan o brosiect peilot ym Mae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn helpu yng nghartrefi a chymunedau’r teuluoedd yr ydyn ni’n eu cefnogi. Maen nhw’n ymgymryd â thasgau sylfaenol DIY, siopa, gyrru a gwaith tŷ i leihau rhywfaint ar y pwysau ar deuluoedd sydd eisoes yn ymdopi â llawer iawn.

Rhan allweddol o’r prosiect hwn yw Debbie Allison, ein Rheolwr Gwirfoddolwyr Cymorth i Deuluoedd. Esboniodd Debbie:

“Gall cael gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n dda, sydd wedi’u recriwtio’n dda mewn cartrefi a chymunedau fod yn fanteisiol iawn. Mae hi fel cwtsh cynnes yn y gymuned, gan ddod ag ychydig o Dŷ Hafan i mewn i’r cartref i leddfu pwysau ac ynysigrwydd cymdeithasol.”

O un bwrdd ir llall!

The Youth Board with the Board of Trustees and Executive Team

Aeth y Bwrdd Ieuenctid i ddiwrnod cwrdd i ffwrdd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ym mis Tachwedd ac roedd yn ddiwrnod gwych.

Rhoddodd yr Ymddiriedolwyr gyfres o bynciau i’r Bwrdd Ieuenctid i’w hymchwilio, yn seiliedig ar sut y mae modd gwella Tŷ Hafan i bobl ifanc. Yna cyflwynodd y Bwrdd Ieuenctid eu canfyddiadau.

Gwnaeth y bobl ifanc gyflwyniad hyderus a phwerus yn amlinellu eu syniadau a’u barn o ran datblygu’r sefydliad gyda llond trol o angerdd. Cafodd eu hagwedd a’u haeddfedrwydd eu canmol gan holl aelodau’r Bwrdd.

Gwaith gwych!