Gwnaeth dwy hosbis plant Cymru ddatgelu iar fach yr haf enfawr, wedi’i gwneud yn rhannol gan y plant y maent yn gofalu amdanynt, ar risiau’r Senedd wrth iddyn nhw alw unwaith eto ar i Lywodraeth Cymru ymrwymo i’w hariannu’n gynaliadwy.

Gwnaed y gwaith celf iar fach yr haf #CyrraeddPobPlentyn gan ddefnyddio 3,655 o ieir bach yr haf bach, i gynrychioli nifer y plant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd yng Nghymru ac mae wedi’i greu gan blant sy’n cael cefnogaeth gan y ddwy hosbis, y staff a’r gwirfoddolwyr.

Hoffai’r hosbisau ddiolch i’r 14 AS a gefnogodd Wythnos Hosbis Plant, gan gynnwys Eluned Morgan, Dawn Bowden, Natasha Ashgar, Tom Giffard, Altaf Hussain, Heledd Fychan, Rhys ab Owen, John Griffiths a Sarah Murphy o’r de a’r gorllewin.

Yr ASau o’r gogledd a’r gorllewin a ddangosodd eu cefnogaeth oedd: Sam Rowlands, Janet Finch-Saunders, Gareth Davies, Russell George a Rhun ap Iorwerth.

Ar hyn o bryd, mae Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith yn cefnogi 1 o bob 10 o blant sy’n cael diagnosis o gyflwr sy’n byrhau bywyd ledled Cymru. Arddangos yr iar fach yr haf #CyrraeddPobPlentyn ar risiau’r Senedd oedd y cam diweddaraf yn eu hymgyrch dros gyfnod o bum mlynedd i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ariannu 21% o’u costau gofal blynyddol.

Mae hosbisau yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn derbyn rhwng 30% a 50% o’u costau gofal blynyddol gan eu llywodraethau nhw.

Dim ond 12% o’u costau gofal blynyddol ar y cyd y mae Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith yn ei dderbyn ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.

Eluned Morgan, AS Canolbarth a Gorllewin Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn siarad gyda thîm ymgyrchu #CyrraeddPobPlentyn ar risiau’r Senedd yn ystod Wythnos Hosbis Plant 2024

Andy Goldsmith and team talk to Minister for Health and Social Services Elund Morgan outside the Senedd on 18 June 2024

Dywedodd Irfon Rees, Prif Weithredwr Tŷ Hafan: “Yn 2021/22 cytunodd Llywodraeth Cymru i’n cais i ariannu 21% o’n costau gofal ar gyfer dwy hosbis plant Cymru.  Fodd bynnag, mewn termau real, mae’r cyllid rheolaidd wedi gostwng ers hynny i lai na 2% o gostau gofal y ddwy hosbis.

“Yn 2023 lansiwyd ‘Adroddiad Tueddiadau o ran y Nifer o Achosion a’r Cymhlethdodau’. Roedd yr adroddiad yn dangos bod 3,655 o blant yng Nghymru sydd â chyflwr sy’n byrhau bywyd ac mae’r nifer hwnnw wedi bod yn cynyddu dros y blynyddoedd ac mae’n parhau i gynyddu.

“Mae angen i gyllid Llywodraeth Cymru barhau i ddiwallu’r angen am ein gwasanaethau, a’u cost.”

Dywedodd Andy Goldsmith, Prif Weithredwr Tŷ Gobaith: “Rydyn ni’n gwybod y gallwn ni wneud mwy. Rydyn ni’n gwybod  bod yn rhaid i ni wneud mwy i gyrraedd y 3,655 o deuluoedd  sydd wedi gorfod cael y sgwrs dydych chi byth eisiau ei chael ac sy’n chwilio’n daer am gymorth.

“Rydyn ni’n gwybod y gallwn ni ddarparu cefnogaeth, gwasanaethau a hapusrwydd i fwy o’r 3,655 o deuluoedd sy’n ofnus, yn ynysig, wedi’u llethu ac sy’n wynebu pob dydd yn ofni mai hwn fydd diwrnod olaf eu plentyn, gwasanaethau y mae teuluoedd yn eu galw’n achubiaeth.

“Dyna pam rydyn ni’n galw ar y Llywodraeth i roi’r gefnogaeth, yr help a’r cyllid i ni fel y gallwn ni fod yma ar gyfer pob plentyn a theulu sy’n troi atom. I gyflawni’r addewid hwn. I roi’r cyllid cynaliadwy i ni i sicrhau dyfodol diogel i gefnogi pob plentyn a theulu sydd ein hangen ni, heddiw ac yn y dyfodol.”

Cafodd Daniel, mab Jonathan Bugg o’r Barri, ddiagnosis o ganser dwy flynedd yn ôl a fis Awst diwethaf cafodd wybod ei bod yn derfynol. Bu fawr yn hosbis Tŷ Hafan ar Fawrth y Cyntaf eleni yn 16 oed.

“Dydy marw ddim yn urddasol. Ond rhoddodd Tŷ Hafan urddas i Daniel,” meddai tad Daniel, Jonathan, cyn reolwr ym Maes Awyr Caerdydd a gweinidog y Bedyddwyr.

“Rhoddodd Tŷ Hafan amser iddo gyda’i deulu ac roedd modd i fy ngwraig Catherine a minnau fod yn fam a thad iddo, yn hytrach na’i ofalwyr. Mae ysbytai yn gallu bod yn eithaf amhersonol – ond gwnaeth Tŷ Hafan sicrhau mai Daniel oedd e hyd y diwedd.

“Fyddwn i ddim yn dymuno ein profiad ni ar neb. Ond i unrhyw un sy’n gorfod mynd trwy ein profiad ni, gobeithio y bydd ganddyn nhw Tŷ Hafan i’w helpu nhw.”

Mae llythyr yn galw unwaith eto am gyllid cynaliadwy ar gyfer Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith ac wedi’i lofnodi gan Irfon Rees ac Andy Goldsmith wedi’i anfon at y Prif Weinidog Vaughan Gething ac Eluned Morgan, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cymerodd hi dair wythnos i greu’r iar fach yr haf #CyrraeddPobPlentyn ac mae’n cynnwys 404 o ieir bach yr haf lliwgar, pob un wedi’i addurno yn unigryw gan y plant sy’n cael gofal ar hyn o bryd yn hosbis Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith.

Mae gweddill y 3,251 o ieir bach yr haf, sy’n cynrychioli’r plant hynny â chyflyrau sy’n byrhau bywyd yng Nghymru nad yw Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith yn gallu eu cyrraedd ar hyn o bryd, wedi’u paentio’n llwyd gan wirfoddolwyr o amrywiaeth o gwmnïau sy’n cefnogi hosbisau plant.

Prif Weithredwr Tŷ Hafan, Irfon Rees yn sgwrsio gyda Rhun ap Iorwerth, AS Ynys Môn ac Arweinydd Plaid Cymru 

Irfon Rees talks to Rhun ap Iorwerth, Leader of Plaid Cymru outside the Senedd 18 June 2024

 

Cliciwch yma i’n helpu ni i allu #CyrraeddPobPlentyn