Pan ddaw eich byd i stop.

Ry’n ni yno.

Rhoi Nawr
Pan ddaw eich byd i stop

Pan ddaw eich byd i stop.

I lawer, mae’r Nadolig yn golygu amser gwerthfawr gydag anwyliaid ac eiliadau hudolus. Ond i rai teuluoedd, gall yr adeg hon o’r flwyddyn hefyd amlygu teimladau o golled. Gyda’ch cymorth chi gallwn wneud yn siŵr nad oes rhaid i deuluoedd wynebu’r Nadolig yn unig.

Rydym wedi lansio ein hapêl codi arian Nadoligaidd fwyaf erioed, Pan ddaw Eich Byd ar Stop i godi’r arian hanfodol sydd ei angen arnom ar gyfer ein nyrsys a’n gwasanaethau arbenigol.

Cododd ein hapêl frys 60 awr dros £500,000, diolch yn fawr iawn i bawb a lwyddodd i gyfrannu yn ystod y cyfnod hwn. Nid yw rhoddion i’r ymgyrch hon bellach yn cael eu paru, ond bydd pob ceiniog o’ch rhodd yn cefnogi mwy o blant a theuluoedd fel Alfi, Besi, Sara a Jason.

Rhoi Nawr

Rydyn ni’n ymweld â Tŷ Hafan yn rheolaidd. Galla’ i ddim dechrau disgrifio beth mae Tŷ Hafan yn ei olygu i ni fel teulu, ond un peth rwy’n gwybod yn sicr yw y byddaf yn ddiolchgar am byth am yr atgofion y maen nhw wedi ein galluogi ni i’w creu ac yn dal i’w creu hyd heddiw.

Stori Alfi

Alfi and Besi Morris“Argymhellwyd Tŷ Hafan i ni pan oedd Alfi a Besi yn 9 mis oed. Doeddem ni ddim yn gwybod beth oedd e’ nôl bryd hynny, ond roedd y syniad o gael ein hatgyfeirio i hosbis plant yn ofnadwy. Dydych chi byth eisiau meddwl am eich plentyn yn mynd i hosbis ond doedd Tŷ Hafan ddim byd tebyg i’r hyn yr oeddem ni’n meddwl y byddai. Roeddem ni’n meddwl y byddai’n lle y mae plant sâl iawn yn mynd iddo i farw. Gallem ni ddim fod wedi bod yn fwy anghywir.”

Meddai Sara.

Gallem ni ddim dychmygu ein bywydau heb Tŷ Hafan erbyn hyn. Dydy e’ ddim yn teimlo fel hosbis.

“Mae’r gefnogaeth maen nhw wedi’i rhoi i ni wedi bod yn anhygoel. Roedd adegau pan gafodd Alfi ei ruthro i’r ysbyty ac roedd staff Tŷ Hafan yno yn barod yn aros amdanom ni, yn sicrhau bod gennym ni wely a phopeth yr oedd ei angen arnom. Nhw oedd ein hachubiaeth.

Roeddem ni’n byw gyda’r realiti y gallai pob Nadolig gydag Alfi fod ein un olaf ni.

“Bu farw Alfi yn heddychlon ym mreichiau ei dad ar Fawrth y cyntaf, Dydd Gŵyl Dewi a’n pen-blwydd priodas ni. Bob blwyddyn ar Fawrth y cyntaf, rydyn ni’n mynd i Tŷ Hafan. Dyna ein lle diogel ni.

Hyd yn oed 8 mlynedd ers marwolaeth Alfi, mae’n dal i fod yn gartref oddi cartref i ni. “Yn Tŷ Hafan, does dim rhaid i chi geisio ymddangos yn ddewr. Does dim rhaid i chi esgus bod popeth yn iawn, oherwydd mae pob teulu yno yn deall sut rydych chi’n teimlo.

“Does dim un diwrnod yn mynd heibio pan nad ydyn ni’n meddwl am Alfi. Pan fyddwn ni’n gweld y lleuad, rydyn ni i gyd yn meddwl am Alfi achos fe yw ein bachgen bach ni yn y lleuad – dyna beth oedden ni’n arfer dweud wrth Besi – felly mae e wastad gyda ni.

Sara, Jason a Besi

Un stori yn unig yw hon am deulu sydd wedi derbyn cefnogaeth diwedd oes drwy Tŷ Hafan. Drwy ddod yn hyrwyddwr apêl, gallwch sicrhau y gallwn ni fod yno i bob teulu sydd angen ein cefnogaeth.

Rhoi Nawr